.:: Download Myanmar Font (WinKalaw New Version) HERE ::.

Monday, July 30, 2007

Unnoticed Poison

uav;rsm; ESifh tqdyfaphwrsKd;

þ&mpk ESpfydkif;wGif &efukefNrdKYwGif;&Sd tqdyfoifh vlem vufcH&m Xmersm;odkY enf;rsKd;pHkjzifh tqdyf oifhcH&aom vlemrsm; tcsdeftcg ra&G;a&muf&Sd vmwwfMuNyD; ¤if;wdkY\ ta&twGuf rSmvnf; waeYwjcm; wdk;yGm;vsuf &Sdonfudk awGY&avonf/ taBumif; trsdK;rsdK;aBumifY tqdyfoifYí a&muf&SdvmBuaom vlemrsm;rSm trsm;tm;jzifY vlrIa&;? pD;yGm;a&;? ynma&; tqifrajy jzpfaomaBumifY pdwfnpfí vkyfrdvkyf&mudk jyKrd&mrS a&muf&SdvmBujcif;jzpfonf/ ¤if;wdkY oHk;pGJaom ypönf;rsm;rSmvnf; acsmif;qdk; aysmufaq;? tdyfaq;? ESvHk;aq;? tzsm;aysmufaq;ponfY aq;0g;rsm;rSpí a&eHqD? "gwfqD? t&ufysH? aBuG*sD;cGßwfaq;? ydkvdk*sydk;owfaq; txd &SdBuavonf/

tqdyfoifh olrsm;\ wlnDaomtcsufum; w'*FtwGif;jzpfay:aom pdwfzdpD;rIudk rcHedkifí aomufoHk;rdBujcif; jzpfonf/

,ckESpfrsm;wGifrl wrlxl;jcm;pGmjzifY a&muf&SdvmBuaom tqdyfoifUvlemrsm;rSm uav;i,frsm; jzpfBujyD; ¤if;wdkYrSm pdwfnpfí tqdyfoifYvlem jzpf&jcif;rsKd;r[kwfay/ uav;i,frsm; twwfprf;um pm;oHk;Buaom t&mrSm jcHpnf;&dk; Buufqlyif½dkif;[k vltrsm;odBuaom tyifrS&aom Buufqlaph jzpfonf/ Muufqludk jrefrmtbd"mef tusOf;csKyf twJG (1) pmrsufESm (60) wGif taphrS&aom qDudk 0rf;EIwfqD tjzpfoHk;&aom vufjcm;&GufBuD;&Sdonfh tyif [kazmfjycJhonf/

Muufql trsdK;aygif; 70 ausmf&Sdonfhteuf Muufqlyif½dkif;\ rsKd;&if;trnfrSm Euphorbiaceae jzpfjyD; &ku©aA'trnfrSm jatropa curcus jzpfonf/

MuufqlyifESifh tyifxGuf ypönf;rsm;udk wcsKdYaom tmz&du taemufydkif; a'orsm;wGif 0rf;EIwfaq;? oHcsaq; tjzpfvnfaumif;? arG;zGm;& vG,fulap&ef vnf;aumif;? om;avsmapjcif; tvdkYiSm vnf;aumif;? a&zsif;pJGa&m*g? a*gufa&m*g? wcsKdYaom ta&jym; a&m*grsm;udk uko&ef vnf;aumif; oHk;pJGonfudk awGU&onf/

NcHpnf;½dk; Muufql½dkif; tapYudk Budwfí&aomqDudk v,f,mvkyfief;oHk; vufwGef; xGefpufESifh a&pkyfpuf? 'DZ,ftif*sifrsm;wGif jyefvnfjyKjyif&ef rvdkyJ wdkuf&dkufxnfhoGif; toHk;jyKedkifonf/

jrefrmEdkifiH tESHtjym;wGif Buufqlyif&dkif;rsm;udk vGefcJYaomwpfESpfcefYu pwif pdkufysdK;cJYaomfvnf; Buufqlyifonf 6 vrS 8 vwGif pwifí toD;poD;ekdifaomtyif jzpfav&m ,ckvdk aEG&moD ausmif;tm;&ufwGif &yfuGufwdkif;&Sd BuufqlyifwdkYü toD;rsm; a0a0qmqm jzpfaeBujcif; jzpfonf/

BuufqloD; wvHk;wGif tapY 3 apY yg0ifonf/ tapY wapYpDudk tcHGyg; teufa&mif? tndka&mif uav;rsm;jzifY tkyfxm;jyD; twGif;ü tjzLa&mif&SdonfY BuufqlapY twGif;om; &Sdonf/ ¤if;tjzLa&mif twGif;om;\ t&omrSm Am'HapY? oD[dkapYwdkYuJYodkY uGßwfqwfí qdrfYaomaBumifY uav;rsm; prf;oyf pm;oHk;rdBujcif;? BudKufESpfoufí xyfrHpm;oHk;rdjcif; jzpfonf/

trSefppfppfwGif BuufqlapYwGifyg0ifaom "gwfwrsKd;onf qdkuf&mEdkuf tqdyfxuf tqaygif; 6000? cavmuf ajrGqdyfxuf tqaygif; 10000? ydkrdkjyif;xefjyD; obm0 twdkif; awGY&Sdedkifaom tqdyfwrsdK; jzpfonf/

BuufqlwGif t"dutm;jzifY tqdyfjzpfapaomt&m ESpfrsdK;yg0ifonf/ wrsdK;rSm &Dpif (ricin) jzpfjyD; aemufwrsdK;rSm RCA (Ricinus communis agglutinin) jzpfonf/ odkYaomf BuufqlapYudk pm;oHk;jcif;rS &&Sdaom tqdyfoifY vu©Pmrsm;onf &Dqif\ tmedoifaBumifYom jzpfavonf/

xkdodkYjzpf&jcif;rSm RCA udk tleH&Hrsm;rS rpkyf,ledkifaomaBumifY jzpfonf/ tu,fírsm;  RCA udk aoG;aBumxJodkY wdkuf½dkufxdk;oGif;rdygrl ¤if;onf aoG;eDOrsm;pGmudk aygufuJGapjcif;jzifh vlom;wdkYtm; tEÅ&m,fjyKEdkifayonf/ tqdyfoifYcH&aom uav;i,fonf BuufqlapY\ tjyifvTm trJudkcGmjyD; twGif;om;udk 0g;pm;rdaomtcsdefü  Ricin tmedoifrsm; pwifjzpfay:apNyD;? tqdkyg  Ricin onf cE¨mudk,fwGif;&SdqJvf (cells) rsm;udk tqdyfoifh apaomaMumifhjzpfonf/

NcHpnf;½dk;Muufql½dkif;\ taphjzpfaom MuufqlaphwGifyg0ifaom y&dkwdef; (protein) wrsKd;jzpfonfh umpif (carcin) onfvnf; &Dpif (Ricin) uJhodkYyif tpGrf; tmedoif&SdNyD; jyif;tm; tenf;i,f avsmhavonf/

Muufqlaphudk pm;oHk;rdaom olonf pm;jyD;em&D0ufrS 1 em&DtwGif; vnfacsmif; yljcif;? Adkuf&pfemjcif; rsm;cHpm;&NyD; xdkYaemufrl;jcif;? tefjcif;? 0rf;oGm;jcif;rsm; jzpfekdifygonf/ pm;oHk;aom yrmPrsm;onfESifh trSs aoG;0rf;oGm;jcif;? aoG;tefjcif;? a&"gwf tvGeftrif; qHk;½IH;jcif;\ vu©Pmrsm;jzpfaom aoG;aygifusjcif;? ESvHk;ckefjrefjcif;? a&iwfjcif;? tmacgifajcmufjcif;? qD;enf;jcif; odkYr[kwf qD;rxGufedkifawmhjcif;? rsufwGif; csKdifh0ifjcif;? uav;i,frsm;wGif ta&jym;\ elasticity avsmh&JoGm;jcif; wdkYudk awGY&wwfonf/

xdkYtjyifacGß;xGufjcif;? rsufqHusOf;jcif;? touf½Ijrefjcif;? Ekef;jcif;? MuGufwufjcif;ESifh yifrtm½HkaMum pepf tm;enf;jcif;wdkY jzpfwwfayonf/

umpif (carcin) onfvnf; cE¨mukd,fwGif;&Sd aoG;eDOrsm;udk aygufuJG apaomaMumifh rsufvHk;wGif; aoG;,dkpdrfhjcif;? aoG;0rf;oGm;jcif;? aoG;tefjcif;? tonf;ESihf ausmufuyfudk xdcdkufapjcif; wdkYudkyg jzpfapwwfonf/ NcHpnf;&dk; Muufqlyif&dkif;\ yifpnf? t&Guf? toD;wdkYwGifvnf; tvm;wl tmedoifrsm; &SdaMumif; awGY&Sd&ao;onf/

tqdyfoifhaom olonf tcsdefwdktwGif; aumif;rGef vHkavmufaom jyKpkukorIrsm; &rnfqdkvSsif ESpfq,fhav;em&D ausmfvSsif touftEÅ&m,ftwGuf rpdk;&drf&aomfvnf; ? ESpfq,fav;em&D twGif;ürl tvGeftrif; 0rf;avSsmrIaMumifh a&"gwfqHk;½HI;um touftEÅ&m,f &SdEdkifayonf/

xdkYaMumifh tqdyfoifhaomoltm; eD;pyf&m aq;½kH? aq;cef;odkY tvsiftjrefydkY&ef vdktyfayonf/ aq;½Hkaq;cef;ESifh a0;vHvSaom ae&mrsm;wGifrl a&S;OD;olemjyKpkenf;rsm;taejzifh tpmtdrfwGif;rS Muufqlaphrsm;udk jyefxGufapjcif;tvdkYiSm tqdyfoifholtm; tefap&efjyKvkyfay;jcif;? a&"gwf rqHk;½IH;ap&ef "gwfqm;&nf wdkufjcif;rsm;udk jyKvkyfay;edkifygonf/

Muufqlaphyifonf wESpfwGif ESpfoD;oD;aom tyifjzpfjyD; toD;pGwfcsdefrSm arvESifh edk0ifbmvrsm; jzpfonf/ aEGoD;onf wyifvSsif EdkYqDAl; wpfAl;cefYom&&SdNyD; rdk;oD;onf wyifvSsif wpfjynfcefY xGuf&Sdedkifayonf/ ,ckESpf aEG&moD toD;oD;aom tcsdefwGifyif uav;i,frsm; tqdyfoifhaom yrmPrSm wdk;yGm;vsuff &SdaeaomaMumifh rdk;aESmif;umv toD;rsm;aom tcsdefrsm;twGuf pdk;&drfzG,f&myif jzpfonf/

xdkYaMumifh NcHpnf;½dk;Muufql;½dkif;yifonf vlom;wdkYtm; vGefpGm tusKd;&Sdaumif; &Sdrnfjzpfaomfvnf; tcefYroifhí pm;oHk;rdaomtcgü touftEÅ&m,f &SdedifaomaMumifh vltrsm; oGm;vmwwfaom ae&m? uav;oli,frsm; tvG,fwul a&mufEdkifaom ae&mrsm;wGif pdkufyskKd;jcif;rS a&SmifusOfjcif;? rdcifESifh uav;i,frsm;tm; NcHpnf;&dk; Muufqlyif½dkif;\ qdk;usKd;ESifh &v'frsm;udk &Sif;jyjcif;tm;jzifh ¤if;rS jzpfay:wwfaom aemufqufwJG tqdyfoifhrI ab;'PfrS umuG,fEdkifrnf jzpfaMumif; today;tyfygonf/

rGef;oufyef (aq;- 1)
------------------------------

&efukefNrdKUwifrubJ jrefrmjynf wpfjynfvHk;u jynfolawGtm;vHk; txl;ojzifh uav;oli,fawG Muufqlyifu xGufvmwJh tqdyfeJUqufpyfNyD; usef;rma&; todynm &apcsifvdkU rrGef;oufyef\ bavmhcfrS wqifh ul;,lazmfjyygw,f/ uav;awG&JU taumif;qHk; tusdK;pD;yGg;udk arQmfrSef;NyD; 'Dusef;rma&;todudk wwfEdkifoavmuf vufqifhurf; qufvuf jzefUa0ay;ygcifAsm vdkU wdkufwGef;EId;aqmfvdkufygw,f/

Sunday, July 29, 2007

Small irony of past YIT

၀ုိင္အိုင္တီေခတ္က ေက်ာင္းသူမ်ားနဲ႕ ေက်ာင္းသားမ်ား တစ္ဘက္နဲ႕တစ္ဘက္ ေနာင္ေျပာင္က်ီစယ္တဲ့ ရယ္ေမာစရာ သံခ်ပ္ကေလးေတြကို မစႏၵာရဲ႕ ဂ်ီေဟာသူ စာအုပ္ထဲက ကူးယူေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။ အဲ့ဒီလို ေပ်ာ္စရာေတြကို မႀကဳံလိုက္ၾကတဲ့ လိႈင္သာယာေက်ာင္းမွ ၀ိုင္တီယူ ေမာင္ႏွမေတြအတြက္ လြမ္းစရာ အမွတ္တရတစ္ခုပါ။ ဘ၀အေမာ စိတ္ေသာကေတြကို ရယ္ေမာျခင္းနဲ႕ ေျပေပ်ာက္ပါေစဗ်ာ။

စက္မႈေက်ာင္းသား ေဂၚငမ္းေပြ၊
မိန္းမရွာေတာင္ ေရွာင္ဘူးဆိုပဲ။

------------------

(အႏွစ္ႏွစ္အလလက ေဆာက္ေနၿပီး မၿပီးႏိုင္ေသးေသာ စက္မႈေရကူးကန္ကို)

ဟိုေရွ႕က ကန္သာ ကန္သာ၊ စက္မႈကန္သာ
ကမၻာမွာ စံတင္ထား၊ အံ့ဖြယ္တစ္ပါး၊
ဘိုးဘြားမွ ေျမးျမစ္တီ ၿပီးလုပါၿပီ
ရာျပည္႕မီ ဒီကန္ထဲ ကူးရမလြဲ။

------------------

(စားမေကာင္းေသာ အေဆာင္ဟင္းမ်ားကို)

ဘဲဥျခမ္း ျဖဴတူတူ ... ဆားေရနဲ႕ကူ၊
စက္မႈသူ အမူတံုး၊ ဘဲဥနဲ႕ ဖံုး။

ဟိုမေလ ဒီမေလ ဟင္းခ်ိဳေရ ပန္းကန္ထဲ
ပိုက္က်ေရ ပူပူေႏြး ဆားကေလးနဲ႕တဲ့။

အရိရယ္ အရြဲရယ္ ေျခရိုးတဲ့ကြယ္ ...
လည္ေခ်ာင္းသြယ္၊ ေတာင္ပန္ကား၊ စက္မႈၾကက္သား။

ေဟာ ဒီမွာ ေဟာ ဒီမွာ အေခါက္မွာ အဆီေထြး
ေမႊးညိဳညိဳ၊ ပင္ခ်င္းယွက္၊ ၀က္ဟင္းတဲ့ေလး။

------------------

(လာသမွ်လူနာကို ေဆးထိုးလႊတ္ေသာ ေက်ာင္းမွ ဆရာ၀န္ကို)

မမႈပါ အို ငါ့ရွင္၊ အားနည္းလာရင္ ...
ဗီတာမင္ ေအ တူ ဇက္၊ ေဆးရံုကထြက္၊
၀မ္းကို႕စ္တဲ့ လံုးတစ္ရာ၊ ေဆးလာထိုးပါ၊
ဒို႕ ေဒါက္တာကိုလူေျဖာင့္ အပ္ႀကီးနဲ႕ေစာင့္။
၀မ္းကို႕စ္တဲ့ လံုးတစ္ရာ၊ ေဆးလာထိုးပါ၊
တင္ပါးမွာ ဘယ္ညာယွက္၊ ထိုင္ရခက္ခက္။

------------------

ႏွာေခါင္းပိတ္ မခံႏိုင္၊ ငုတ္တုတ္ရင္ဆုိင္၊
ရနံ႕ ႀကိဳင္ ထုိင္မရ၊ ဒို႕ အိမ္သာဗ်။

------------------

ေက်ာင္းသား။ တံခါးပိတ္လို႕ ၊ ဖ်ာလိပ္ကာ ... နတ္ေမးတာဟာ သူတို႕အက်င့္။
ေက်ာင္းသူ။ တိုးတိုးတိတ္တိတ္ က်ိတ္လို႕သာ ... ဂဏန္းတြက္တာ သူတို႕အက်င့္။

ေက်ာင္းသား။ ငါးပိေၾကာ္ ဆယ္ျပားဖိုး၊ ဆယ္ေယာက္တုိးတာ ၾကည္႕မေကာင္းဘူး။
ေက်ာင္းသူ။ ထမင္းစားခန္း ေယာင္မွား၀င္၊ ေငြမသြင္းရင္ ျပန္ထြက္ျပန္ထြက္။

ေက်ာင္းသား။ စိတ္မဆိုးပါနဲ႕ ေဆြကလ်ာ ... ဒို႕တေတြဟာ ေမာင္ႏွမေတြပဲ။
ေက်ာင္းသူ။ ေမာင္ႏွမေတြမို႕၊ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ... ခင္မင္တာေတြ၊ ေျပာလို႕မဆံုး။

Wednesday, July 25, 2007

Victims of discrimination

၀ိုင္တီယူနဲ႕ပါတ္သတ္ၿပီး ေနးတစ္ျမန္မာဖိုရမ္က ၀ိုင္တီယူေတာ့ပစ္မွာ ေရးခဲ့တဲ့ ပို႕စ္ေလးတစ္ခုပါ။ ေက်ာင္းကို လြမ္းေနတဲ့ ကြၽန္ေတာ္ အဲဒီပို႕စ္ကို ဒီဘေလာ့ခ္မွာ ထပ္တင္ထားပါရေစ။

khwunn wrote ...
MTU ကေန BE ဘီအီးဘြဲ႔ရခဲ႔တာ မွန္ေပမယ္႔ ေျပာင္းလဲသြားတဲ႔ ေခတ္စံနစ္နဲ႔ လူျဖစ္ေနာက္က်ခဲ႔တဲ႔ အျပစ္ ေတြေႀကာင္႔ သူတို႔မုန္းႀကတဲ႔ လူေတြထဲမွာ က်ေနာ္လဲ တစ္ေယာက္အပါအ၀င္ ျဖစ္သြားရတာေပါ႔။

က်ေနာ္တို႔ စိတ္ထဲမွာ အင္ဂ်င္နီယာ အစ္ကိုအစ္မေတြပဲလို႔ သေဘာထားခ်င္ေပမယ္႔... ပံုမွန္တန္းက အစ္ကိုအစ္မေတြရဲ႔ စိတ္ထဲမွာ က်ေနာ္တို႔ကို မုန္းေနလိမ္႔မယ္လို႔ပဲ ေတြးမိခဲ႔တာပါ။ အဲဒီအစ္ကိုအစ္မေတြရဲ႔ စိတ္ခံစားခ်က္ကိုလည္း က်ေနာ္တို႔ နားလည္ႀကပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ကို နားလည္ေပးတယ္ဆိုလုိ႔လည္း ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

က်ေနာ္တို႔ေတြလည္း အဲဒီအခြင္႔အေရးေတြအတြက္ အခု ဘယ္လိုေပးဆပ္ေနရသလဲ ဆိုတာ ျမင္ႀကမွာပါ။ က်ေနာ္တို႔ေတြလဲ မေပ်ာ္ႀကပါဘူး။ က်ေနာ္တို႔ေနရာမွာ အစ္ကိုတို႔ေတြဆိုလည္း ေပ်ာ္ႀကမွာ မထင္ပါဘူး။ ဘာပဲ ေျပာေျပာ အခုလို နားလည္ေပးတဲ႔အတြက္ အရမ္းေက်းဇူးတင္ပါတယ္ဗ်ာ။

I replied...
သူတို႕ဆိုတာက ဘယ္သူေတြလဲ ဆိုတာက ကြၽန္ေတာ္ ကြဲကြဲျပားျပား မသိလိုက္ရေသးပါ။ အခု ကြၽန္ေတာ္တို႕ မုန္းတယ္လို႕..... ဆိုၾကတဲ့ စံျပဆိုတာေတြက ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ တစ္ဦးခ်င္းအေပၚမွာ ထားရိွေနတဲ့ အမုန္းေတြ မဟုတ္ပါဘူး။ အေျခအေန အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ေခတ္စနစ္ရဲ႕ သားေကာင္ဘ၀ကို ေရာက္ေနရတဲ့သူေတြကို နားလည္ခံစားမိဖို႕ ကြၽန္ေတာ္တို႕ ႀကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။ အခုလည္း ႀကိဳးစားေနဆဲပါ။

ကြၽန္ေတာ္တို႕မွာ အရာရာမွာ ကြာျခားလွတဲ့ ေက်ာင္းသားဘ၀ အေျခအေနေတြ၊ သင္ခန္းစာေတြကို အေနာက္ကေန သရဲသဘက္လိုက္လာသလား ေအာက္ေမ့ရေလာက္ေအာင္ သင္ၾကားခဲ့ရတဲ့ စာသင္ခ်ိန္ တိုေတာင္းမႈေတြ၊ ႀကိဳးစားရဲ႕သားနဲ႕ က်န္းမာေရးအေျခအေန၊ မရည္ရြယ္ဘဲနဲ႕ ရုတ္တရက္ ျဖစ္လာတဲ့ အေျခအေန စတာေတြေၾကာင့္ စာေမးပြဲမွာ အခန္႕မသင့္လို႕ ေျခေခ်ာ္လက္ေခ်ာ္ က်သြားခဲ့ရင္ေတာင္ ေနာက္တက္စရာ အတန္းမရိွလို႕ ေက်ာင္းထြက္ရမယ့္အေျခအေနေတြ၊ ကေလးဘ၀ ငယ္အိမ္မက္ေတြ ကတည္းက ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တခဲ့ရတဲ့ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးေတြမွာ မတက္ရဘဲ နယ္ျခား တဖက္ကမ္းမွာ စည္းတဖက္ျခားေနသလို ျမင္သာျမင္မၾကင္ရတဲ့ မတူမတန္ ေက်ာင္းတက္ခဲ့ရတဲ့ ေက်ာင္းသားဘ၀ေတြ၊ ေက်ာင္းၿပီးသြားရင္လည္း ေရွ႕ဆက္လွမ္းရမယ့္ ပညာေရးလမ္းေၾကာင္းႀကီးက မႈန္ရီေ၀ ၀ိုးတ၀ါး ၾကယ္ေတြ မစံုတဲ့ ညလိုျဖစ္ခဲ့ရတာေတြ ...

ၿခံဳငံုၾကည္႕လိုက္ပါ။ ေတြ႕လာပါလိမ့္မယ္။ ဘာေတြလဲဆိုတာ ....

အဲဒါေတြေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႕ ဒီလို ခံစားခဲ့ရတာပါ။
ဒီေက်ာင္းႀကီးကို တက္ဖို႕ ကြၽန္ေတာ္တို႕ဆယ္တန္းအထိ ဘယ္ေလာက္အထိ ႀကိဳးစားခဲ့ရတာေတြ ...
ဘယ္ေလာက္ အခ်ိန္ကုန္ အပင္ပန္းခံခဲ့ရတာေတြ ...
ေဆးေက်ာင္း၀င္ခဲ့သူေတြေတာင္ ဒီေက်ာင္းပဲတတ္ခ်င္လို႕ ၀ိုင္တီယူပဲ ေလွ်ာက္ခဲ့ရတာေတြ ...
ေပးဆပ္ခဲ့ရတာေတြနဲ႕ တူသလား... တန္သလား... ဆိုတာေတြကို ခ်ိန္ခြင္ေပၚတင္ ခ်ိန္ၾကည္႕လိုက္ရင္ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာႀကီး ဘယ္လို ထြက္ေနမလဲဆိုတာကို ေတြးမိေကာင္းပါရဲ႕။

ကြၽန္ေတာ္ အားလံုးကို တန္းတူ ဆက္ဆံပါတယ္။ မႏိွမ့္ခ်ပါဘူး။ မရိုင္းျပဘူး။ အခု ကြၽန္ေတာ္ေရးတင္လိုက္တဲ့ ပို႕စ္ကလည္း ကြၽန္ေတာ္တစ္ဦးတည္းရဲ႕ အျမင္ သေဘာထားေတြ မဟုတ္ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႕ ၀ိုင္တီယူ ေနာက္ဆံုးမ်ိဳးဆက္ရဲ႕ သူငယ္ခ်င္း အေတာ္မ်ားမ်ားရဲ႕ ရင္ကေပါက္ဖြားလာတဲ့ ခံစားခ်က္ ေ၀ဒနာ ၾကာနီပြင့္ေတြပါ။ နားလည္ခြင့္လႊတ္ႏိုင္ပါေစဗ်ာ။

အခု ကြၽန္ေတာ္ မမုန္းေတာ့ပါဘူး။ ေက်းဇူးပါပဲ khwunn.

အမုန္းေတြ၊ ျပန္လည္ေပးဆပ္မႈေတြ အေၾကာင္းကေတာ့ ...
ျပန္ေျပာျပဖို႕ ေတာ္ေတာ္ခက္လိမ့္မယ္ဆိုတာ ဒါမ်ိဳးေတြပါ။

အားလံုးက ေျမဇာပင္ေလးေတြပါပဲ။ အိမ္မက္ကိုယ္စီ ရိွၾကတဲ့ တက္ၾကြတဲ့ လူငယ္ဘ၀မွာ အမုန္းပင္ ပ်ိဳးခံလိုက္ရသလို ျဖစ္သြားၾကတာပါ။ အရာရာမွာ အစြန္းႏွစ္ဖက္ဆိုတာ ရိွစၿမဲပါ။ အလယ္အလတ္ လမ္းစဥ္ကို လိုက္ဖို႕ကေတာ့ လြယ္မေယာင္နဲ႕ခက္၊ တိမ္မေယာင္နဲ႕ နက္ပါတယ္။ နားလည္မႈရိွတဲ့သူေတြကို ေတြ႕ရသလို ငါနဲ႕ငါသာ ႏိႈင္းစရာဆိုၿပီး ပညာမာနတံခြန္ေတြ ၀ံ့၀ံ့ၾကြားၾကြား လြင့္ေနတဲ့သူေတြလဲ ရိွမွာပါ။ အခြင့္အေရးဆိုတာက တာ၀န္ရိွမႈဆိုတာနဲ႕ တြဲၿပီးပါလာစၿမဲပါ။ အဲဒီအခြင့္အေရးကို ယူလိုက္ရလိုက္တဲ့ သူေတြအဖို႕ ေနာက္ဆက္တြဲ တာ၀န္ေတြဆိုတာ ပါလာရစၿမဲပါပဲ။ အခြင့္အေရး မရလိုက္တဲ့သူေတြကလည္း အခြင့္အေရးကို တာ၀န္နဲ႕ အတူတကြ ယူခ်င္ၾကမွာပါ။ ရလိုက္တဲ့သူေတြကလည္း တခါတေလက်ေတာ့ အဲဒီတာ၀န္ေတြကို ၿငိဳျငင္မိလာပါတယ္။ ေတာ္ရာမွာ မေန၊ ေပ်ာ္ရာမွာ ေနဆိုရင္ေတာ့ အေကာင္းဆံုးပဲေပါ့။ အခုေတာ့ ေပ်ာ္ရာမွာမေန၊ ေတာ္ရာမွ ေနေနၾကရတဲ့ ကုိယ့္ကိုကိုယ္ အစိုးမရတဲ့ လူသားေတြပါပဲ။ အေကာင္းဆံုးကိုေတာ့ ႀကိဳးစားၾကပါဗ်ာ။ လွည္႕ၾကည္႕စရာေတြ ငဲ့ကြက္စရာေတြ အမ်ားႀကီးပါပဲ။ ကိုယ့္လိပ္ျပာ ကိုယ္လံုၾကဖို႕ အေရးႀကီးပါတယ္။

Tuesday, July 24, 2007

Change your world


မ်ိဳးဆက္ပြါးက်န္းမာေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ား၏က႑


ကြၽန္ေတာ္တို႕ ျမန္မာ့ဓေလ့ထုံးစံအရ အမ်ိဳးသားမ်ားဟာ အဓိကက်ေသာ ဦးေဆာင္ဆံုးျဖတ္သူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး အထူးသျဖင့္ မ်ိဳးဆက္ပြါး က်န္းမာေရးဆိုင္ရာမ်ားတြင္လည္း ၄င္းတို႕၏က႑မွာ အေရးပါလွပါတယ္။ အမ်ိဳးသားမ်ားတြင္လည္း မွန္ကန္ေသာ အသိရိွၿပီး ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ျပဳမူေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ မိသားစုမ်ားႏွင့္တကြ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုလံုးကို တိုးတက္သာယာေစႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အိမ္ေထာင္မက်မီ

မိမိကိုယ္တိုင္ မိမိဇနီးေလာင္းနဲ႕ အနာဂတ္ ရင္ေသြးငယ္တို႕ ကာလသားေရာဂါမ်ားမွ ကင္းေ၀းရန္ အေပ်ာ္အပါး လိုက္စားျခင္းကို ေရွာင္ရွားရပါမယ္။ မလိုလားေသာ ကုိယ္၀န္ႏွင့္ ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ျခင္းမ်ားကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ သမီးရည္းစားဘ၀မွာ လိင္ဆက္ဆံမႈကို ေရွာင္ၾကဥ္ရပါမယ္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ အႏိုင္အထက္ျပဳက်င့္ျခင္းတုိ႕ကို ေရွာင္ၾကဥ္ရပါမယ္။

အိမ္ေထာင္က်ၿပီး

မိသားစု စား၀တ္ေနေရး၊ လူေနမႈဘ၀ ျပည္႕စံုေရး အတြက္ တာ၀န္ယူရပါမယ္။ ခင္ပြန္း၊ ဇနီး ႏွစ္ဦးစလံုး ကေလးဘယ္အခ်ိန္ယူမယ္၊ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ယူမယ္ ဘယ္ႏွစ္ႏွစ္ျခား ယူမယ္ ဆိုတာေတြကို တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးရပါမယ္။ မိမိဇနီးအေပၚမွာ သစၥာရိွၿပီး အိမ္ေထာင္ဖက္ မဟုတ္သူနဲ႕ လိင္ဆက္ဆံျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရပါမယ္။ မိမိဇနီးအား ကိုယ္ပိုင္း၊ စိတ္ပိုင္း၊ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အႏိုင္အထက္ ဆက္ဆံျခင္းမ်ားမွ ေရွာင္ရွားရပါမယ္။

ကိုယ္၀န္ေဆာင္စဥ္

ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္ အာဟာရျပည္႕၀စြာ စားသံုးႏိုင္ရန္နဲ႕ လံုေလာက္ေသာ အနားယူမႈ ရရိွရန္အတြက္ ပံ့ပိုးစီစဥ္ေပးရပါမယ္။ ကြၽမ္းက်င္ေသာ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းထံမွ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ အနည္းဆံုး ၄ႀကိမ္ ခံယူႏိုင္ဖို႕အတြက္ ပ့ံပိုးေပးရပါမယ္။ ေမြးဖြါးရန္နဲ႕ အေရးေပၚကိစၥမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳႏိုင္ဖို႕ ေငြေရးေၾကးေရး၊ သြားေရးလာေရးတို႕ အတြက္ ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားရပါမယ္။ ကိုယ္၀န္ေဆာင္စဥ္ အႏၲရာယ္ လကၡဏာမ်ားကို သိရိွၿပီး၊ အခ်ိန္မီ ေဆးရံုသို႕ ပို႕ႏိုင္ရပါမယ္။

ကိုယ္၀န္ေဆာင္စဥ္ သတိျပဳရမည္႕ အႏၲရာယ္လကၡဏာမ်ားမွာ -
 • ေသြးဆင္းျခင္း
 • အရည္ဆင္းျခင္း
 • ေျခလက္မ်က္ႏွာ ေဖာေယာင္ျခင္း
 • ဆီးနည္းျခင္း
 • ေခါင္းမူးေခါင္းကိုက္ျခင္း
 • အလြန္အမင္း ပ်ိဳ႕အန္ျခင္း
 • တက္ျခင္း
 • ရင္တုန္ေမာပန္းျခင္း
 • ေသြးအားနည္းျခင္း
 • မိခင္ဖ်ားနာျခင္း
 • အသား၀ါျခင္း
 • ေျခသလံုးနဲ႕ ၀မ္းဗိုက္ေအာက္ပိုင္း ေသြးေၾကာမ်ား ေဖာင္းၾကြျခင္း
 • ကိုယ္၀န္ႀကီးထြားသင့္သေလာက္ မႀကီးထြားျခင္း
 • ကေလး မတိုးျခင္း

မီးဖြါးစဥ္

ကြၽမ္းက်င္ေသာ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းႏွင့္သာ မီးဖြါးႏိုင္ရန္အတြက္ စီစဥ္ေပးရပါမယ္။ (မိခင္နဲ႕ ကေလးတို႕ အသက္ရွင္ေရးနဲ႕ က်န္းမာေရးဟာ ကြၽမ္းက်င္၀န္ထမ္းႏွင့္ ေမြးျခင္း၊ မေမြးျခင္းေပၚမွာ မူတည္ေနပါတယ္။) မီးဖြါးစဥ္ အႏၲရာယ္လကၡဏာမ်ားကို သိရိွၿပီး အခ်ိန္မီၤ ေဆးရံုသို႕ ပို႕ႏိုင္ရန္အတြက္ စီစဥ္ေပးရပါမယ္။

မီးဖြါးစဥ္ ျဖစ္ေပၚတတ္ေသာ အႏၲရာယ္လကၡဏာမ်ားမွာ -
 • ဗိုက္စနာလာခ်ိန္မွစၿပီး ၁၂ နာရီေက်ာ္တဲ့အထိ ကေလးမေမြးႏိုင္ျခင္း
 • မိခင္ေမာပန္းၿပီး မညွစ္ႏိုင္ျခင္း
 • မီးဖြါးခ်ိန္မွာ ေသြးဆင္းမ်ားျခင္း၊ ေသြးဆင္းမရပ္ျခင္း
 • မိခင္အသားအေရ ျဖဴဖတ္ျဖဴေရာ္ ျဖစ္လာျခင္း
 • ေသြးလန္႕ျခင္း
 • သတိလစ္ျခင္း
 • တက္ျခင္း
 • မီးဖြါးၿပီး တစ္နာရီအတြင္း အခ်င္းမက်ျခင္း
 • ေမြးဖြါးလာတဲ့ကေလး အသက္ရႈမမွန္ျခင္း၊ ေပါင္မျပည္႕ လမေစ့ျခင္း

မီးဖြါးၿပီး

မီးဖြါးၿပီးေစာင့္ေရွာက္မႈကို ကြၽမ္းက်င္ေသာ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းဆီမွ အနည္းဆံုး ၆ ႀကိမ္ ခံယူႏိုင္ရန္အတြက္ စီစဥ္ေပးရပါမယ္။ မီးတြင္းအခ်ိန္ အႏၲရာယ္လကၡဏာမ်ား သိရိွထားၿပီး၊ အခ်ိန္မီေဆးရံုသို႕ ပို႕ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ထားရပါမယ္။

မီးတြင္းအခ်ိန္ အႏၲရာယ္လကၡဏာမ်ားမွာ -
 • ေမြးဖြါးၿပီး သားအိမ္မ၀ပ္ျခင္း
 • ေသြးသြန္ျခင္း
 • ေသြးအားနည္းျခင္း
 • ေမြးလမ္းေၾကာင္းအနာမက်က္ျခင္း
 • ပုပ္နံေသာအရည္ဆင္းျခင္း
 • ဖ်ားျခင္း
 • တက္ျခင္း
 • စိတ္ကေယာက္ကယက္ျဖစ္ျခင္း
 • ႏို႕တင္းေယာင္ယမ္း အနာျဖစ္ျခင္း
 • ကေလးႏို႕မစို႕ႏိုင္ျခင္း
 • ကေလးတက္ျခင္း
 • ခ်က္ျပည္တည္ျခင္း
 • ကေလးအသား၀ါျခင္း

တာ၀န္သိဖခင္ဘ၀

အိမ္မႈကိစၥမ်ားကို တတ္ႏိုင္တဲ့ဘက္မွ လိုအပ္သလို ကူညီပ့ံပိုးေပးရပါမယ္။ ေမြးစကေလးအား အသက္ ၆လအထိ မိခင္ႏို႕တစ္မ်ိဳးတည္း ေအာင္ျမင္စြာ တိုက္ေကြၽးႏိုင္ဖို႕ ကူညီပ့ံပိုးေပးရပါမယ္။ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ တစ္ခုနဲ႕ တစ္ခု အနည္းဆံုး ၂ ႏွစ္ျခားဖို႕အတြက္ သားဆက္ျခားနည္းလမ္း သံုးစြဲရန္ ဇနီးသည္နဲ႕အတူ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းဆီ လိုက္ပါေဆြးေႏြး ေဆာင္ရြက္ေပးရပါမယ္။ တစ္ႏွစ္ေအာက္ ကေလး ကာကြယ္ေဆး အျပည္႕အ၀ ထိုးႏိုင္ရန္အတြက္ စီစဥ္ေပးရပါမယ္။

တစ္စံုတစ္ခုေသာ အတိုင္းအတာအထိ အက်ိဳးရိွႏိုင္မယ္လို႕ ယူဆမိလို႕ ဒီပို႕စ္ကို တင္လိုက္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

Friday, July 20, 2007

Jump track in Clementi

Today, around 1:30 somebody appeared to be a female jump track in Clementi MRT Station. She was appearing to be dead after SCDF (Singapore Civil Defense Force) people try to get the body out under the train.

I hope the train services will be resuming later. The on-site seers accounts the jumper is doing suicide but the source of this news is not confirmed.

Warning : Following 2 photos contain body of victim.


Wednesday, July 18, 2007

July 19 (1947-2007)

တုိင္းျပည္အတြက္ အသက္စြန္႔သြားၾကေလၿပီ
တၿမိဳ႕လုံး ႀကိမ္မီးအုံးပမာ ယူႀကံဳးမရျဖစ္ရေသာေန႔
စစ္သားေယာင္ေဆာင္၍ ၀န္ႀကီးမ်ားအား စတင္းဂန္းႏွင့္လုပ္ႀကံလုိက္ပုံ

အသက္စြန္႔သြားၾကသူမ်ားမွာ ...
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ ဦးဘ၀င္း၊ ဒီးဒုတ္ဦးဘခ်ဳိ၊ သခင္ျမ၊ မစၥတာ ရာဇတ္၊ မန္းဘခိုင္ တုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း။

ရန္ကုန္တၿမိဳ႕လုံးရွိ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားတုိ႔ ႀကိမ္မီးအုံးပမာ ယူႀကံဳးမရ ျဖစ္ရသည့္ေန႔ကား ဇူလုိင္လ (၁၉) ရက္ေန႔ပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း။ မ်က္ရည္စုိရႊဲ၊ ငုိပြဲဆင္ၾကသည့္ လူထုလည္း အထူးပင္ မ်ားျပားေၾကာင္း။ လုပ္ရက္ေလျခင္း လူတသင္းရယ္လုိ႔ ျမည္သူမ်ားလည္း မရွား။ ဗမာ့ႏုိင္ငံေရးေတာ့ျဖင့္ ေရယာဥ္တြင္ ေမ်ာေလၿပီဟုဆုိသူကဆုိ၊ ေနရာတုိင္းမွာပင္ ပင့္သက္ ႐ႈႈ၍ ငုိပြဲဆင္ၾကရေတာ့ေၾကာင္း။

ထုိေန႔၌ကား
မုိးေကာင္းကင္တခုလုံး၊ ထုိင္းမႈိင္းလ်က္ရွိေသာ္လည္း ေနေပ်ာက္ကေလးမ်ားကား ထုိး၍ေနေသးေၾကာင္း။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႀကီးမွဳးသည့္ ၀န္ႀကီးမ်ားအစည္းအေ၀းသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ အခန္းတြင္ က်င္းပလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ လမ္းပန္းသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးကိစၥမွာ ျမန္မာျပည္၏ အသက္ေသြးေၾကာႀကီး ျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ ထုိေန႔က ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိၾကေၾကာင္း။ စားပြဲႀကီး၏ထိပ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ရႊင္ျပလ်က္ရွိေနေၾကာင္း။

၀န္ႀကီးမ်ား စုံညီရာ
ထုိေန႔မွာပင္ ယာယီအစုိးရ ဖြဲ႔စည္းေရးကုိ စဥ္းစားရန္လည္းရွိသျဖင့္ ၀န္ႀကီးသခင္ျမ၊ ေပ်ာ္ဘြယ္ဦးျမ၊ မန္းဘခုိင္၊ ဦးဘ၀င္း၊ မစၥတာရာဇတ္၊ ဦးဘခ်ဳိ၊ ဦးဗဂ်မ္း၊ ဦးေအာင္ဇံေ၀၊ မုိင္းပြန္ေစာ္ဘြားႀကီး၊ အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ စကၠရီေတရီ ဦးေရႊေဘာ္၊ အတြင္း၀န္ ဦးအုန္းေမာင္ႏွင့္ ၄င္းဌာနမွ မ်က္ႏွာျဖဴ အရာရွိတဦးလည္း တက္ေရာက္ၾကေၾကာင္း။

ထုိအခ်ိန္တြင္
နံပါတ္မပါေသာ ဂ်စ္ကားအစိမ္းကေလးသည္ အတြင္း၀န္႐ုံးႀကီး၏ အနီးတ၀ုိက္တြင္ လူးလာ ေမာင္းႏွင္လ်က္ ရွိသည္ကုိ အမ်ားပင္ ေတြ႔ျမင္ၾကေသာ္လည္း ကားထဲတြင္ ပါလာေသာ လူ ၄ ေယာက္မွာ နံပါတ္ ၁၂ တပ္မေတာ္မွ ယူနီေဖာင္းမ်ား ၀တ္ဆင္ထားသျဖင့္ စစ္တပ္ကဘဲဟု ယူဆကာ အမႈမဲ့အမွတ္မဲ့ ေနၾကသည္ဆုိေၾကာင္း။ ထုိကားကေလးသည္ အတြင္း၀န္႐ုံးႀကီးကုိ ဂ်ဴဒါအီစကယ္လမ္းဘက္မွ ၀င္လာၿပီးလွ်င္ ဘ႑ာေရးဌာနဘက္၌ ရပ္ထားသည္ဆုိေၾကာင္း။

အေပၚတက္ၾကၿပီ
စတင္းဂန္းကုိယ္စီ ကုိင္ေဆာင္လာသည့္ လူမသမာ ၃ ေယာက္သည္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး သခင္ျမ၏ ႐ုံးဆီသုိ႔ ေရွ႕႐ႈတက္ၾကသည္ဆုိေၾကာင္း။ သခင္ျမ၏အခန္းကုိပင္ လူဆုိးတေယာက္က တံခါးဖြင့္ၿပီးၾကည့္ရာ တံခါးေစာင့္ မင္းေစက စစ္သားမ်ားျဖစ္တန္ရာသည္ဟု ထင္မွတ္ကာ ၀န္ႀကီးမရွိပါ၊ အစည္းအေ၀းသုိ႔ တက္ေနပါသည္ဟု ေျပာလုိက္ေသးသည္ ဆုိေၾကာင္း။ စတင္းဂန္းႏွင့္လူဆုိး ၃ ေယာက္သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ အခန္းဆီသုိ႔ ေရွ႕႐ႈခ်ီတက္ၾကေၾကာင္း။ ၄င္းတုိ႔၏ လက္တြင္းကား စတင္းဂန္းမ်ားသည္ အေရးရွိက အသင့္ျဖစ္ေစရန္ ခ်ိန္ရြယ္လ်က္ရွိေၾကာင္း။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ အခန္းေရွ႕သုိ႔ ေရာက္ေသာအခါ လူဆုိးမ်ားက အခန္းေစာင့္အား တံခါးဖြင့္ေပးရန္ ေျပာသည္ဆုိေၾကာင္း။ တံခါးေစာင့္က မဖြင့္ႏုိင္ဟုေျပာသည့္အခါ လူဆုိးမ်ားက တြန္းလွဲလုိက္ၿပီးလွ်င္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အခန္းထဲသုိ႔ လူဆုိးတေယာက္ ၀င္ေတာ့သည္ဆုိေၾကာင္း။

ပစ္ခတ္ၿပီ
နံနက္ ၁၀ နာရီခြဲအခ်ိန္တြင္ လူဆုိး ၂ ေယာက္သည္ စတင္းဂန္း ကုိယ္စီကုိင္ေဆာင္ကာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း၏ တံခါး၀တြင္ လူသြားလူလာကုိ ေစာင့္ၾကည့္ၾကသည္ဆုိေၾကာင္း။ က်န္လူဆုိး တေယာက္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ အခန္းတြင္းသုိ႔ ၀င္ၿပီးသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ စတင္းဂန္းကုိ အဆက္မျပတ္ ၄ ႀကိမ္မွ် ဆြဲေတာ့သည္ဆုိေၾကာင္း။

အံအားသင့္ေနစဥ္
အစည္းအေ၀းရွိ ၀န္ႀကီးမ်ားမွာ အံ့အားသင့္ကာ ဘာမွ်မတတ္ႏုိင္ေတာ့ဘဲ လူဆုိးမ်ား၏ လက္ခ်က္ျဖင့္ အသက္ဆုံး ရရွာေတာ့ေၾကာင္း။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ ဦးဘ၀င္း၊ သခင္ျမ၊ မစၥတာရာဇတ္၊ မန္းဘခုိင္၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အတြင္း၀န္ ဦးအုန္းေမာင္ႏွင့္ မ်က္ႏွာျဖဴအရာရွိမွာ မ႐ႈမလွ ေသဆုံးရရွာေၾကာင္း။

ဒဏ္ရာရသူမ်ား
၀န္ႀကီးဦးဗဂ်မ္းမွာ လက္ညႇဳိး၌ အနည္းငယ္ဒဏ္ရာရသြားၿပီး မုိင္းပြန္ေစာ္ဘြားႀကီးမွာ ပါး၌ ဒဏ္ရာရသြား၏။

ကုသုိလ္ထူးသူမ်ား
၀န္ႀကီးေပ်ာ္ဘြယ္ဦးျမ၊ ဦးေအာင္ဇံေ၀၊ အတြင္း၀န္ ဦးေရႊေဘာ္တုိ႔မွာ ကံေကာင္းေထာက္မသျဖင့္ ဒဏ္ရာ ရရွိျခင္း မရွိေၾကာင္း။ စုံစမ္းသိရွိရသည္မွာ အသက္ဆုံး႐ႈံးသြားရရွာေသာ ၀န္ႀကီးမ်ားမွာ ထိတ္လန္႔ တုန္လႈပ္ျခင္းမရွိဘဲ ေသပြဲ၀င္ၾကသည္ဆုိေၾကာင္း။

အဆစ္ပါသြားသူ
လူဆုိးမ်ားသည္ စတင္းဂန္းႏွင့္ ပစ္ခ်င္သလုိပစ္ၿပီး ထြက္လာၿပီး ဣေၿႏၵမပ်က္ဘဲ ေလွခါးမွ ဆင္းၾကသည္ ဆုိေၾကာင္း။ ေလွခါးအနီးတြင္ ၀န္ႀကီးမစၥတာရာဇတ္၏ သက္ေတာ္ေစာင့္ ေမာင္ေထြးအား ပစ္သတ္ခဲ့ေသးေၾကာင္း။ ေမာင္ေထြးသည္ ဒဏ္ရာကုိ လက္ႏွင့္အုပ္ကာ ရက္စက္တဲ့ လူေတြဘဲဗ်ာ ဟု ေျပာေျပာဆုိဆုိႏွင့္ပင္ လဲက်သြားသည္ဆုိေၾကာင္း။

ေသြးေခ်ာင္းစီးခဲ့ၿပီ
ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏အခန္းတြင္ မ႐ႈမလွ အသက္စြန္႔သြားၾကသူမ်ား၏ ေသြးသည္ ေခ်ာင္းစီး၍ ေနေတာ့ေၾကာင္း။ အခန္းထည္းမွ အျပင္သုိ႔ ထြက္လာေသာ ေသြးသည္ တသြင္သြင္စီးလ်က္ရွိေနေၾကာင္း။

တ႐ုံးလုံးႂကြက္ႂကြက္စီ
လူဆုိးတုိ႔ပစ္ခတ္ေသာ ေသနတ္သံမ်ားမွာ တ႐ုံးလုံးဆူညံလ်က္ရွိစဥ္ ႐ုံးသူ႐ုံးသားမ်ားသည္ ဟုိမွဒီမွ ေျပးလႊားလ်က္ ရွိၾကေၾကာင္း။ စပတ္လမ္းမွ လူထုသည္လည္း ေသနတ္သံမ်ား ၾကားရာသုိ႔ ႐ႈေမွ်ာ္ေနၾကေၾကာင္း။

လူဆုိးမ်ားထြက္ခြာပုံ
လူဆုိးမ်ားသည္ ၁၀ မိနစ္ ၁၅ မိနစ္မွ် ဗိုလ္ခ်ဳပ္အခန္း၌ ပစ္ခတ္ၾကၿပီး အေပၚထပ္မွ ဆင္းၾကေၾကာင္း။ ၎င္းတုိ႔စီးလာေသာ ဂ်စ္ကားသည္ အသင့္ေရာက္လာၿပီး တင္ေဆာင္သြားေၾကာင္း။ အတြင္း၀န္႐ုံးႀကီး အထြက္ေပါက္တြင္ ေဘာင္းဘီျဖဴ ၀တ္ဆင္ထားသူကုိပင္ တင္ေခၚသြားေသးသည္ဆုိေၾကာင္း။

လူဆိုးေခါင္းေဆာင္
လူဆုိးမ်ားသည္ နံပါတ္ ၁၂ တပ္မွ တံဆိပ္မ်ား၊ ယူနီေဖာင္းမ်ားကုိ က်နစြာ ၀တ္ဆင္ထားသည္ဟု ဆုိေၾကာင္း။ လူဆုိးေခါင္းေဆာင္လုပ္သူမွာ အသားညိဳညိဳ ဗလေကာင္းေကာင္း ေထာင္ေထာင္ ေမာင္းေမာင္း ျဖစ္သည္ဟု ေတြ႔ျမင္ရသူတုိင္းက ေျပာျပၾကေၾကာင္း။ လူဆုိးမ်ားသည္ ဂ်စ္ကား စိမ္းစီးကာ ဒါလဟုိဇီလမ္းဘက္မွ ဗိုလ္တေထာင္ဘက္သုိ႔ ထြက္ခြာသြားသည္ဆုိေၾကာင္း။

ပုလိပ္မ်ား ေရာက္လာၿပီ
လူဆုိးမ်ား ထြက္သြား၍ မ်ားမၾကာမီပင္ ရန္ကုန္ပုလိပ္အဖြဲ႔လည္း ျဖစ္ပြားရာသုိ႔ လာေတာ့ေၾကာင္း။ မီးသတ္စက္မွ လူနာတင္ကားမ်ားလည္း အထူးပင္အလုပ္႐ႈတ္လ်က္ရွိေၾကာင္း။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအား ပထမဦးစြာ ေဆး႐ုံႀကီးသုိ႔ ပုိ႔ေသာ္လည္း ေသမင္းကား သမားေက်ာ္တုိ႔ထက္ လက္ဦး သြားေတာ့ေၾကာင္း။

မုိင္းပြန္ေစာ္ဘြားႀကီး
မုိင္းပြန္ေစာ္ဘြား ရရွိေသာ ဒဏ္ရာမွာ အသက္အႏၱရာယ္ ျဖစ္ႏုိင္စရာမရွိ ဆုိေၾကာင္း။ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး ဒီးဒုတ္ဦးဘခ်ဳိမွာ ေဆး႐ုံသုိ႔ေရာက္ၿပီး ၃ နာရီခန္႔အၾကာတြင္ ေသဆုံးသြားသည္ဆုိေၾကာင္း။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္က်န္းမာပါေစ
ဗိုလ္ခ်ဳပ္အား လုပ္ႀကံသည္ဟူေသာသတင္း ၾကားလုိက္ရေသာ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ က်န္းမာပါေစဟု ဆုမြန္မ်ား ေတာင္းၾကေၾကာင္း။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အသက္စြန္႔သြားၿပီဟု ၾကားသိၾကေသာအခါ ဗမာ့သားေကာင္းႀကီး ဆုံး႐ႈံးရေလျခင္းဟု ျပင္းျပစြာ ငုိေကြၽးၾကေတာ့ေၾကာင္း။

ဆုိင္မ်ားပိတ္ၾကျခင္း
ထုိေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းရွိ ဆုိင္မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပင္ရွိ ဆုိင္မ်ားမွာ ထုိသတင္း ၾကားသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ အေရာင္းအ၀ယ္အားလုံး ပိတ္ထားၾကေၾကာင္း။

စစ္သားမ်ား ၿမိဳ႔႕ထဲမ၀င္ရ
ထုိအျပင္ စစ္သားမ်ား ၿမိဳ႕ထဲမ၀င္ရန္ ဆုိင္ရာက အမိန္႔တရပ္ကုိ ခ်က္ခ်င္းထုတ္သည္ဟု သိရသည့္ျပင္ ႐ုပ္ရွင္႐ုံမ်ားကုိပါ စစ္သားမ်ားကုိ လက္မွတ္မေရာင္းရန္ အမိန္႔ထုတ္ေသးေၾကာင္း။

ေပ်ာ္ရႊြင္ပြဲမ်ားပိတ္ထားရျခင္း
႐ုပ္ရွင္႐ုံမ်ားမွာ ယေန႔ (၂၀-၇-၄၇) မျပသဘဲ အားလုံးပိတ္ထားၾကလိမ့္မည္ဟု သိရေၾကာင္း။ ၄င္းျပင္ ၿမိဳ႕မေက်ာင္း၌ အဂၤလိပ္လက္ေ၀ွ႔ထုိးရန္ စီစဥ္ထားခ်က္ကုိလည္း ထုိေန႔ကပင္ ဖ်က္သိမ္း လုိက္ေၾကာင္း။

အလံထက္၀က္လႊင့္ၾကၿပီ
ရဲေဘာ္မ်ားႏွင့္ ဖဆပလအဖြဲ႔ အစည္းအ႐ုံးတုိ႔၏ အလံမ်ားကုိ ၀မ္းနည္းေသာ အထိမ္းအမွတ္ အျဖစ္ျဖင့္ အလံထက္၀က္ လႊင့္ထူထားၾကေၾကာင္း။


-------------------------------------
(ဟံသာ၀တီ။ ။ ၂၀၊ ၇၊ ၄၇)
ဇူလိုင္ ၁၉ - အာဇာနည္ေန႕ အမွတ္တရအျဖစ္ ...
ဟံသာ၀တီသတင္းကို မူရင္းအတိုင္း ျပန္လည္ကူးယူ ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

Tuesday, July 17, 2007

Jelly for Women

ကြန္ဒံုးအစြပ္မ်ားက ေအ့စ္ေရာဂါကာကြယ္ေရး တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္းအေနနဲ႕ ၂၅ ႏွစ္ၾကာမွ် ရိွခဲ့ၿပီးတဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ ေနာက္ႏွစ္မ်ား မၾကာမီ အဏုဇီ၀ပိုးမ်ားကို သတ္ႏိုင္မယ့္ ဂ်ယ္လီမ်ား ေပၚေပါက္ လာေတာ့မွာပါ။ ကာမစပ္ယွက္ရာတြင္ ေအ့စ္ေရာဂါ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႕မႈကို ပိတ္ဆို႕တားဆီးႏိုင္တဲ့ အဲဒီဂ်ယ္လ္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေရးကို အိမ္မက္တစ္ခုပမာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားစြာနဲ႕ သုေတသနျပဳလုပ္ ေနၾကသူမ်ား ရိွေနခဲ့ပါတယ္။

ေအ့စ္ေရာဂါ အဆိုး၀ါးဆံုးျဖစ္ေနတဲ့ ေတာင္အာဖရိကမွာ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ေရာဂါကူးစက္ခံ ရသူေတြမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ သူတို႕ေတြက လင္ေယာက်ာၤး သို႕မဟုတ္ ရည္းစားေတြရဲ႕ အကာအကြယ္မဲ့ ကြန္ဒံုးမပါဘဲ အႏိုင္အထက္ စီးနင္းဆက္ဆံခံရျခင္းေတြေၾကာင့္ ကူးစက္ခံရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အခုလို ဂ်ယ္လ္မ်ိဳးသာ ေပၚေပါက္လာရင္ အဲဒီလိုမ်ိဳး ေအ့စ္ေရာဂါဆိုးကို ပိပိရိရိ ကာကြယ္ႏိုင္မွာပါ။

ေယာက်ာၤးေတြကလည္း ေယာက်ာၤးေတြပါပဲ။ အထူးသျဖင့္ အိမ္ေထာင္သည္ေယာက်ာၤးေတြက သူတုိ႕ရဲ႕ ဇနီးမယားေတြနဲ႕ ဆက္ဆံရာမွာ ကြန္ဒံုးကို မသံုးခ်င္ၾကပါဘူး။ အလႊာတစ္ခုျခားေနတာကို ကမၻာတစ္ခု ျခားသလိုလိုပဲ ေျပာၾက ဆိုၾကတတ္ပါေသးတယ္။ အကယ္လို႕မ်ား ကြန္ဒံုးသံုးျဖစ္ခဲ့ရင္ ေအ့စ္ေရာဂါ ကူးစက္ပ်ံ႕ပြါးမႈကို သိသိသာသာ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မွာပါ။

၁၉၉၇ မွာ အဏုဇီ၀ ပိုးသတ္ေဆး ရွာေဖြဖို႕ အေထာက္အပံရေငြက ေဒၚလာ ၂၈ သန္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပထမဆံုး စမ္းသပ္မႈျဖစ္တဲ့ သုတ္သတ္ေဆးမွ ထုတ္ယူေသာေဆးက မေအာင္ျမင္မႈမ်ားနဲ႕ ႀကံဳေတြ႕ ခဲ့ရပါတယ္။ အဲဒီေဆးကို စမ္းသပ္ၾကည္႕ရာမွာ အမ်ိဳးသမီးအဂၤါ အတြင္းနံရံမွာ အနာေတြ ျဖစ္ေပၚလာၿပီး အနာေတြရဲ႕ ေသြးစီးဆင္းမႈအတြင္းသို႕ ေရာဂါပိုးက အလြယ္တကူ ၀င္ေရာက္သြားႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရိွခဲ့ ရပါတယ္။

အခုေတာ့ အေျခအေနေတြက ေျပာင္းလဲသြားပါၿပီ။ ၂၀၀၅ ခုမွာ ေထာက္ပံ့ေငြမွာ ေဒၚလာ ၁၆၃ သန္းျဖစ္လာပါတယ္။ ဘီလ္ဂိတ္ေဖာင္ေဒးရွင္းက အခုဂ်ယ္လ္ ထုတ္လုပ္ေရး ပရဟိတလုပ္ငန္းကို ဦးစားေပး အဆင့္ သတ္မွတ္ေပးထားၿပီး မ်ားစြာေထာက္ပံ့ ကူညီေပးေနပါတယ္။ ၂၀၀၇ ဒီဇင္ဘာလမွာ စမ္းသပ္မႈမ်ား ၿပီးစီးမည္ဟု ခန္႕မွန္းထားပါတယ္။ အားလံုး အဆင္ေျပ ေအာင္ျမင္ခဲ့ရင္ ၂၀၀၉ ခုမွာ အဲဒီဂ်ယ္လ္ကို သံုးႏိုင္မယ္လို႕ သုေတသီေတြက ခန္႕မွန္း ေျပာၾကားထားပါတယ္။

Monday, July 16, 2007

Dream come true

ရင္ထဲမွာ လႈပ္ခတ္သြားေစတဲ့ တီဗြီအစီအစဥ္ေလး တစ္ခုပါ။ MediaCorp Channel 5 က 3 Wishes ဆိုတဲ့ အစီအစဥ္ေလးပါ။ ယူအက္စ္တစ္၀ွမ္းက ကေလးေတြက သူတို႕ဘ၀မွာ ျဖစ္ခ်င္တဲ့ ဆႏၵေလးေတြကို အဲဒီအစီအစဥ္ဆီကို စာေရးသား ေပးပို႕ရပါတယ္။ ခရစ္စမတ္ကာလေရာက္တဲ့ အခါက်ေတာ့ သူတို႕ေတြက ကေလးေတြရဲ႕ ဆႏၵကို ျဖည္႕ဆည္းေပးၾကပါတယ္။ ကေလးေတြေရာ စီစဥ္ေပးတဲ့လူေတြေရာ ရပ္ရြာေန လူထုေတြေရာ အားလံုး ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္ႏူး မ်က္ရည္လည္ရေစတဲ့ အစီအစဥ္ေလးပါ။

ကယ္လ္ဖုိးနီးယားက ၈ ႏွစ္အရြယ္ ေကာင္ေလး ...
သူက ေက်ာက္ျဖစ္ရုပ္ၾကြင္းေတြကို အလြန္စိတ္၀င္စားတဲ့ ေကာင္ေလးေပါ့။
သူရဲ႕ အခ်ိန္အမ်ားစုက အဲဒီေက်ာက္ျဖစ္ရုပ္ၾကြင္းေတြနဲ႕ ပါတ္သတ္တဲ့ စာအုပ္ေတြၾကားမွာ ျပတိုက္ေတြထဲမွာ စိတ္ကူးေတြယဥ္လို႕ေပ့ါ။ သူက ေက်ာက္ျဖစ္ရုပ္ၾကြင္းေတြ တူးေဖာ္တဲ့ တကယ့္လုပ္ငန္းခြင္ကို သြားေရာက္ၿပီး ကိုယ္တိုင္ တူးေဖာ္ ရွာေဖြလိုေနတဲ့ ဆႏၵေတြ ျပင္းျပေနတယ္။ အဲဒီဆႏၵကို အဖြဲ႕ကို စာေရးၿပီး ေျပာျပထားေတာ့ အဖြဲ႕က အဲဒီေကာင္ေလးကို ေက်ာက္ျဖစ္ရုပ္ၾကြင္း တူးေဖာ္တဲ့ေနရာကို စရိတ္အကုန္က်ခံ ေခၚေဆာင္ေပးၿပီး တူးေဖာ္လုပ္ကိုင္ႏုိင္ေအာင္ ညိွဳႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့တယ္။ ေကာင္ေလး အျပန္မွာ ေက်ာက္ျဖစ္ရုပ္ၾကြင္း အစိတ္အပိုင္းတစ္ခိ်ဳ႕ကိုလည္း လက္ေဆာင္အျဖစ္ ေပးလိုက္ေသးတယ္။

မုန္တိုင္းဒဏ္ခံခဲ့ရတဲ့ မိသားစုက ေကာင္မေလး တစ္ေယာက္ ...
သူတို႕မိသားစုက ေမာင္ႏွမေတြမ်ားတယ္။ မုန္တိုင္းမွာ သူတို႕ အရုပ္ေတြ အကုန္ပါသြားတယ္။ အဲဒါကို ေမာင္ႏွမေတြက ႏွေျမာတမ္းတေနမိတယ္။ သူတို႕ ကစားစရာ အရုပ္ကေလးေတြကို ျပန္လိုခ်င္တဲ့အေၾကာင္း စာေရးလိုက္တယ္။ အဖြဲ႕က ကုန္တိုက္တစ္ခုရဲ႕ ကစားစရာ အရုပ္တန္းဘက္ကို ေခၚသြားလိုက္တယ္။ ေမာင္ႏွမ ၅ ေယာက္စလံုးကုိ ေခၚသြားတယ္။ ၀န္ထမ္းေတြကလည္း ႀကိဳဆိုေနၾကတယ္။ လွည္းေတြနဲ႕ ႀကိဳက္တဲ့အရုပ္ ကစားစရာ စားစရာ ႀကိဳက္သေလာက္ ယူခြင့္ေပးထားတယ္။ ကေလးေတြလည္း တေပ်ာ္တပါးႀကီး ယူၾကေနၾကတာ တကယ္ပီတိျဖစ္စရာပါ။

ေလယာဥ္မႈးျဖစ္ခ်င္တဲ့ ၈ ႏွစ္အရြယ္ ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္ ...
သူဆႏၵကို စာေရးလိုက္ေတာ့ အဖြဲ႕က စစ္အေျခစိုက္ ေလယာဥ္ကြင္းတစ္ခုကို ေခၚသြားတယ္။ ေလယာဥ္ေမာင္း ၀တ္စံုေတြ ေလထီးေတြကို သူ႕အရြယ္နဲ႕ လိုက္ေအာင္ စီစဥ္ေပးထားတယ္။ တိုက္ေလယာဥ္ကို ပိုင္းေလာ့ခ္ေနရာကေန ေမာင္းရတယ္။ အေနာက္က အကူတစ္ေယာက္ လိုက္ေပးတယ္။ ေကာင္းကင္ယံမွာ စက္ေသနတ္ပစ္တာမ်ိဳးေတြကိုလည္း အစမ္းေလ့က်င့္ေသးတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ေလသေဘာၤႀကီးကို ပိုင္းေလာ့ခ္ေနရာကေန ေမာင္းရေသးတယ္။ သူ႕ဆႏၵေတြ သူ႕အိမ္မက္ေတြ တကယ္ျဖစ္လာတာေပါ့။

ကယ္လ္ဖိုးနီးယား ေတာင္ပိုင္းက ၈ ႏွစ္အရြယ္ ကေလးမေလး တစ္ေယာက္ ...
သူမရဲ႕ သူငယ္ခ်င္းက ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ေနတဲ့ သူမထက္ သံုးႏွစ္ႀကီးတဲ့ ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ေပါ့။ ကင္ဆာေရာဂါသည္ေလးက အရင္က ေရႊအိုေရာင္ဆံပင္ရွည္ေလးေတြနဲ႕ အရမ္းကိုလွတဲ့ ကေလးမေလးပါ။ အခုေတာ့ ကတံုးတံုးထားရၿပီး လူလဲပိန္ေညွာ္ေနပါၿပီ။ ကေလးမေလးက ခရစ္စမတ္ကုိ ႏွင္းေတြတဖြဲဖြဲ က်ေနၿပီး ႏွင္းလႊာေရခဲထုႀကီးေပၚမွာ က်င္းပခ်င္တဲ့စိတ္ေလး ရိွေနတယ္။ ကယ္လ္ဖိုးနီးယား ေတာင္ပိုင္းက ႏွင္းထုႀကီးႀကီး ျဖစ္ေလာက္ေအာင္ ႏွင္းမက်ဘူး။ အဲဒီလို ႏွင္းေတြေ၀ေနတဲ့ ခရစ္စမတ္ ကာလေလးကို သူ မေသခင္ေလးမွာ ႀကံဳသြားခ်င္တယ္ေပါ့။ အဲဒါကို သူ႕သူငယ္ခ်င္းမေလးက သူ႕ဆႏၵကို ျဖည္႕ဆည္းေပးခ်င္ ေနေတာ့ အဖြဲ႕ကို စာေရးၿပီး သူျဖစ္ခ်င္တဲ့ဆႏၵကို ေျပာျပတာေပါ့။ အဖြဲ႕က ခရစ္စမတ္မတိုင္ခင္ ၂ ည ေလာက္ကတည္းက လိုအပ္တဲ့ အပင္ေတြ၊ အရုပ္ေတြ၊ အလွဆင္မီးေတြ အကုန္အစံု၀ယ္ၿပီး ျပင္ဆင္ေပး ပါတယ္။ အိမ္ေခါင္မိုးေတြကို ႏွင္းေတြ ဖုံးေနတဲ့ပံုစံမ်ိဳးျဖစ္ေအာင္ ေရျမွဳပ္ေဖာ့ေတြ အျပည္႕ကပ္ပါတယ္။ ခရစ္စမတ္ သစ္ပင္ေတြစိုက္၊ ေရခဲျပင္ ေလွ်ာစီးဖို႕အတြက္ ကုန္းကမူ အတုေလးေတြ၊ တိုက္မိရင္ ျပဳတ္က်ရင္ မနာရေအာင္ ေကာက္ရုိးထံုးေတြကပ္ ျပင္ဆင္လုပ္ကိုင္ေနၾကတာမ်ား ေပ်ာ္စရာႀကီးပါ။ ခရစ္စမတ္ ညေနပိုင္းေလာက္မွာ ေရခဲေတြ တင္လာတဲ့ ကြန္တိန္နာကားႀကီး၀င္လာပါတယ္။ ေရခဲအမွဳန္႕ ေခ်တဲ့စက္နဲ႕ ေရခဲေတြကို စက္ထဲခြဲထည္႕ၿပီး အိမ္နဲ႕ ျပင္ဆင္ထားတဲ့ ပါတ္၀န္းက်င္တစ္ခုလံုးကို ျဖန္းပတ္ေပးတာနဲ႕ အဲဒီနားတစ္၀ိုက္ ႏွင္းထုေရခဲျပင္ႀကီး ျဖစ္သြားတယ္။ စက္နဲ႕ ျဖန္းေပးထားေတာ့ ႏွင္းေတြလည္း တဖြဲဖြဲ ဆက္က်ေနဆဲေပါ့။ ေရာဂါသည္ေကာင္မေလးနဲ႕ သူ႕သူငယ္ခ်င္းကို အဲဒီေတာ့မွ ေခၚလာ ေကာင္မေလးေတြ အရမ္းအံၾသ ၀မ္းသာၾကတာေပါ့ေနာ္။ လာၾကည္႕ေနတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႕ သူတို႕ရဲ႕မိဘေတြလည္း မ်က္ရည္လည္ရြဲ ငိုၾကေတာ့တာပါပဲ။ ၀မ္းနည္း၀မ္းသာ မ်က္ရည္ေတြေပါ့ေနာ္။ ခရစ္စမတ္အပင္ေတြကို မီးထြန္းဖို႕ ေကာင္မေလးက ခလုတ္ႏွိပ္ေပးရပါတယ္။ ပါတ္၀န္းက်င္တစ္ခုလံုး လင္းထင္းသြားၿပီး အေရာင္ေတြစံုတဲ့ ေငြႏွင္းမႈံၾကားမွာ သူတို႕သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႕ ေပ်ာ္ခဲ့ၾကရပါတယ္။ အရမ္းကို ၾကည္ႏူးဖို႕ ေကာင္းတဲ့ ကူညီပံ့ပိုးမွဳေလးပါပဲ။ အစီအစဥ္ကို ၾကည္႕ေနတဲ့ သူေတြကိုလည္း မ်က္ရည္လည္ေစပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ္တို႕ ျမန္မာျပည္မွာေရာ ကေလးေတြ အတြက္ ဘာေတြ လုပ္ေပးႏိုင္ၾကမလဲ။ ကြၽန္ေတာ္တို႕ ကေလးအရြယ္မွာ အိမ္မက္ေတြ တကယ္ျဖစ္ခဲ့ရဲ႕လား။ မျဖစ္ခဲ့ၾကပါဘူး။ အဲဒီေတာ့ေရာ ကြၽန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ ေနာက္က ကေလးေတြကို အိမ္မက္ေတြ တကယ္ျဖစ္ေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တို႕ မလုပ္ႏိုင္ၾကဘူးလား။ ကိုယ္ေတြ႕ရဲ႕ ကေလးဘ၀ အိမ္မက္ေတြ ျဖစ္မလာခဲ့ေပမယ့္ေလး သူတို႕ေလးေတြရဲ႕ ကေလးဘ၀ အိမ္မက္ေတြကို တကယ္ ျဖစ္လာေစခ်င္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခားက သူတို႕ေတြေလာက္ လုပ္မေပးႏိုင္ရင္ေတာင္ ျမန္မာျပည္အတြင္း အလည္အပတ္ ခရီးေတြေလာက္ေတာ့ စီစဥ္ေပးႏိုင္ေကာင္းပါရဲ႕။ တစ္တိုင္းျပည္လံုးက ကေလးေတြကို မလုပ္ေပးႏိုင္ရင္ေတာင္ ႏွစ္အလိုက္ တိုင္းနဲ႕ျပည္နယ္ သတ္မွတ္ၿပီး ဆယ္ေယာက္ ဆယ့္ငါးေယာက္ေလာကို သူ႕တို႕ ေရာက္ခ်င္ သြားခ်င္တဲ့ ေနရာေတြကို လိုက္လံပို႕ေဆာင္ေပးတာမ်ိဳး လုပ္ေပးႏိုင္ၾကလိမ့္မယ္လို႕ ယူဆပါတယ္။ ႏိုင္သေလာက္ေလးက စၾကရင္ အေကာင္းဆံုးေပါ့။

အခုခ်ိန္မွာ အေျခအေနမေပးလို႕ မလုပ္ျဖစ္ရင္ေတာင္... တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္ၾကရင္ စိတ္ကူးအိမ္မက္ခ်ိဳေတြ တကယ္ျဖစ္လာေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မယ့္ စိတ္တူကုိယ္တူ ၀ါသနာတူ သူငယ္ခ်င္းေတြ ေပၚေပါက္လာႏိုင္မယ္လို႕ ရင္ခုန္ေမွ်ာ္လင့္ရင္း ...

Sunday, July 15, 2007

The Cancer Born

အခုဇူလိုင္လ အေရွ႕ပိုင္းမွာ ေမြးတဲ့သူေတြက ကရကဋ္ရာသီဖြားေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။
ကရကဋ္ဖြားေတြအေၾကာင္း နည္းနည္းေရးေပးအံုးမယ္။ ဖတ္ၾကည္႕လိုက္။ ဖတ္ၿပီးမွ တိုက္ဆိုင္မႈေတြ ရိွရင္ ဟုတ္မဟုတ္ အေၾကာင္းျပန္ေပါ့။

ကရကဋ္ရာသီဖြားေတြက တနလာၤၿဂိဳဟ္ (စန္း) စိုးမိုးတဲ့ကာလမွာ ေမြးဖြားလာတဲ့သူေတြပါ။ အဲဒါေၾကာင့္ လူခ်စ္လူခင္ေပါမ်ားတယ္ ၾကြယ္၀တယ္ ေက်ာ္ၾကားတယ္။ ေမြးရာပါ ကုသိုလ္ထူးေလးေပါ့။ ပီယလည္း ေကာင္းတယ္ဆိုပဲ။ ဒ႑ာရီမွာေတာ့ လနတ္သမီး ဒိုင္နာ စိုးမိုးတဲ့ၿဂိဳဟ္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒိုင္နာဆိုတာ ဇုနတ္မင္းႀကီးနဲ႕ လာတိုနာဆိုတဲ့ ေပါင္းဖက္ရာမွ ေပါက္ဖြားလာတဲ့ နတ္မိမယ္ေလးေပါ့။ သူ႕အကိုကေတာ့ ေနနတ္သား အပိုလိုပါ။

ကရကဋ္ေတြက ဥာဏ္ရည္ဥာဏ္ေသြး ေကာင္းမြန္ၾကပါတယ္။ အေကာင္းဆံုးလို႕ေတာင္ တခ်ိဳ႕က ေျပာၾကေသးတယ္။ တျခားရာသီခြင္ေတြ မနာလို မျဖစ္ၾကနဲ႕ေနာ္။ ပတ္သတ္ေနတဲ့ ပါတ္၀န္းက်င္အေပၚမွာ သံေယာဇဥ္ အလြန္ႀကီးတတ္ၾကပါတယ္။ စာနာတတ္တဲ့ စိတ္ရိွတယ္။ ေစ့စပ္ေသခ်ာေလ့ရိွတယ္။ နက္နက္နဲနဲ ေတြးေခၚစူးစမ္းေလ့ရိွတယ္။ အစြဲအလန္းလည္း ႀကီးတယ္။ ႏွလံုးသားေလးက ေပ်ာ့ေပ်ာင္းႏူးညံ႕တယ္။ ပင္ကိုယ္ကံအရ အခ်စ္ေရးမွာ ကံေကာင္းျခင္း သိပ္မရိွလွဘူး။ အသည္းခြဲ ခံရေလ့ရိွတယ္။ ခ်စ္သူအေပၚ ခ်စ္လြန္းလို႕ သ၀န္တိုတတ္တာလည္း ကရကဋ္ေတြပဲ။

အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ Cancer ကရကဋ္ရာသီဖြားေတြဟာ အမ်ားနဲ႕မတူတဲ့ အျမင္ေတြ အမူအက်င့္ေတြ ရိွတတ္ၾကပါတယ္။

သူမ်ားေတြက ဒီအသားေလး စားလို႕ ေကာင္းတယ္ ေျပာေပမယ့္ ကရကဋ္ေတြအေနနဲ႕ ေကာင္းခ်င္မွ ေကာင္းမွာပါ။ သူမ်ားေတြက ဒီအခ်ိဳရည္ေလး ေသာက္လို႕ ေကာင္းတယ္ ေျပာေပမယ့္ ကရကဋ္ေတြအေနနဲ႕ ႀကိဳက္ခ်င္မွ ႀကိဳက္မွာပါ။

သူမ်ားေတြ စုေဆာင္းေနခ်ိန္မွာ ကရကဋ္ေတြ လက္ဖြာေနတတ္ၾကပါတယ္။
သူမ်ားေတြ သံုးေနျဖဳန္းေနခ်ိန္မွာ ကရကဋ္ေတြ ျခစ္ကုတ္စုေနတတ္ျပန္ေရာ။

သူမ်ားေတြ ေပ်ာ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ကရကဋ္ေတြ မႈိင္ေနတတ္ ေတြးေတာေနတတ္ပါတယ္။
သူမ်ားေတြ ႀကိဳးစားေနခ်ိန္မွာ ကရကဋ္ေတြ အခ်ိန္ယူ အရိွန္ယူေနဆဲပါ။
သူမ်ားေတြ နားေနခ်ိန္မွာ ကရကဋ္ေတြ တကုပ္ကုပ္နဲ႕ အလုပ္ရႈပ္ေနတတ္ျပန္ေရာ။
သူမ်ားေတြ အိပ္ရာထဲေကြးေနခ်ိန္မွာ ကရကဋ္ေတြ ေနာက္တစ္ေန႕အတြက္ အဆင္သင့္ ႏိုးထေနပါၿပီ။

အေသးအဖြဲေလးေတြကိုလည္း အက်ယ္ခ်ဲ႕တတ္တာလည္း ကရကဋ္ေတြပါပဲ။
သူမ်ားေတြ ထူးျခားဆန္းျပား ႀကီးက်ယ္လြန္းတဲ့အရာေတြကလည္း ကရကဋ္ေတြရဲ႕ စိတ္ထဲမွာေတာ့ သာမာန္ အေၾကာင္းအရာေလး ျဖစ္ျပန္ေရာ။

သူမ်ားေတြးသလို လိုက္မေတြးတတ္တာလဲ ကရကဋ္ေတြရဲ႕ သီးသန္႕ပံုစံေလးပါပဲ။
ေခါင္းမာတဲ့ေနရာမွာလည္း ကရကဋ္ေတြက ၿပိဳင္စံရွားပါ။ ဘူးဆို ဖရံုမသီးေတာ့တာပါပဲ။
အရြဲ႕တိုက္တာကလည္း ႏွစ္ေယာက္မရိွပါဘူး။

ကရကဋ္ေတြအမ်ားစုဟာ သူ႕နယ္ပယ္အတြင္းမွာ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားသူမ်ား ျဖစ္တတ္ၾကတယ္။ မနာလိုတဲ့သူ ဂုန္းတိုက္တဲ့သူေတြလည္း မ်ားတယ္။ အဲဒီလို ေလနီႀကမ္းေတြထဲမွာ၊ မုန္တိုင္းေတြထဲမွာ ႀကံႀကံခံေနရင္း အလိုလို ထင္ရွား ေက်ာ္ၾကားလာတတ္တယ္။

ဒါေပမယ့္ ေပးဆပ္မယ့္ႏွလံုးသားနဲ႕ ရင္ႏွင့္ေအာင္ခ်စ္တတ္တဲ့စိတ္နဲ႕ ခံစားခ်က္ အသဲႏုနယ္သူေတြ ျဖစ္ေနတတ္တာလဲ ကရကဋ္ေတြပဲေလ။ အလြယ္တကူ မခ်စ္တတ္ဘူး။ အလြယ္တကူ မမုန္းတတ္ဘူး။

ဒါေၾကာင့္ အမ်ားနဲ႕မတူ အူေၾကာင္ေၾကာင္ ျဖစ္ျဖစ္ၿပီး လူ႕ဂြစာအျဖစ္ တစ္ခါတစ္ေလ အထင္လြဲအျမင္လြဲ ခံရတတ္ျပန္ပါတယ္။

ကဲ ဟုတ္ပါသလား မွန္ပါသလား ကရကဋ္ေတြေရ ...

Thursday, July 12, 2007

I love rain

မိုးတြင္းမွာ ေမြးလာတဲ့ ကြၽန္ေတာ္... မိုးကို အလြန္ခ်စ္ပါတယ္။

အမ်ားတကာေတြက မိုးေရထဲမွာ သြားရလာရ အဆင္မေျပလို႕ မႀကိဳက္ေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ္ မိုးကို ခ်စ္ပါတယ္။ မိုးဖြဲဖြဲေလး ရြာေနရင္ အဲဒီမိုးဖြဲေလးေတြ မ်က္ႏွာကို လာထိတဲ့ အရသာကို ျမတ္ႏိုးပါတယ္။ မိုးဖြဲဖြဲေလးရြာေနခ်ိန္ သူမ်ားတကာေတြ ထီးဖြင့္ေဆာင္းေနခ်ိန္မွာ ကြၽန္ေတာ္ မိုးဖြဲေတြၾကားမွာ ေပ်ာ္ေနမိ ပါတယ္။ မိုးစက္ေလးေတြ မ်က္ႏွာေပၚလာထိတဲ့ ေအးကနဲ ေအးကနဲ အရသာကို စြဲမက္ေနမိတယ္။

မိုးသည္းသည္းမဲမဲ ရြာတဲ့အခ်ိန္ဆို ကြၽန္ေတာ္ အလြန္ေပ်ာ္ပါတယ္။ မိုးသီးမိုးေပါက္ေတြ တေျဖာင္းေျဖာင္း က်ေနတဲ့ေအာက္မွာ တကိုယ္လံုးစိုရႊဲသြားေအာင္ လမ္းေလွ်ာက္တတ္ပါတယ္။ တခါတေလ မိုးသည္းထဲမွာ စက္ဘီးတစ္စီးနဲ႕ ရပ္ကြက္ထဲမွာ ဟိုဟိုဒီဒီေလွ်ာက္စီးရင္း ကေလးမဟုတ္ လူႀကီးမက်ပံုစံနဲ႕ မိုးေရ ခ်ိဳးပါတယ္။ တခါတေလ ကမ္းနားျမစ္ဆိပ္က သစ္ပံုဆိပ္မွာ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႕ အတူ သစ္လံုးေပၚမွာ ထိုင္ရင္း ျမစ္ျပင္က်ယ္ေပၚကို အလုအယက္ ခုန္ဆင္းေနတဲ့ မိုးစက္ေတြကို အလြမ္းဓါတ္ခံေလးေတြနဲ႕ ေပါင္းၿပီး ခံစားၾကည္ႏူးဖူးတယ္။

အိမ္ထဲမွာေနရင္း မိုးသည္းသည္းရြာေနရင္ သီခ်င္းေတြ နားေထာင္ၿပီး အတိတ္ကို ျပန္လြမ္းေဆြးတတ္တယ္။
အိမ္ေခါင္မိုးေတြေပၚက တေျဖာက္ေျဖာက္ က်ေနတဲ့ မိုးစက္သံေတြကို နားေထာင္ရင္ ဘယ္သူကို လြမ္းလို႕ လြမ္းမွန္းမသိေအာင္ ခံစားျဖစ္ဘူးတယ္။

မိုးသည္းထဲမွာ ဘက္စ္ကား ခိုစီးရတာကို သေဘာက်တယ္။ မိုးေရေတြႀကီး လမ္းေတြေရျမွဳပ္ ျဖစ္ေနခ်ိန္ ဘက္စ္ကားစီးေနတာလား ေလွစီးေနတာလား ဆိုတာမ်ိဳးကို သေဘာက်မိတယ္။ မိုးသည္းသည္းမွာ ဘက္စ္ကားစီးရင္း တစ္ေယာက္ေသာသူကို မထင္မွတ္ဘဲ ႀကံဳဆံုဘူးတယ္။

မိုးေရထဲမွာ ထီးမေဆာင္းဘဲနဲ႕ ႏွစ္ေယာက္တည္း သြားဖူးတယ္။ မိုးသည္းထဲမွာ လမ္းေဘးက ဓါတ္တိုင္ကို ခ်ည္ထားတဲ့ သံႀကိဳးကို မျမင္ဘဲ မ်က္ႏွာနဲ႕ တည္႕တည္႕၀င္ေဆာင့္ၿပီး ဖင္ထိုင္က်ဘူးတယ္။ မိုးသည္းထဲမွာ တစ္ေယာက္ေသာသူရဲ႕ ရီေမာသံကို မိုးသံေလးနဲ႕အတူ ၾကည္ၾကည္ႏူးႏူး ၾကားဖူးခဲ့တယ္။ နဖူးအလယ္ကေန ႏွာေခါင္းတေလွ်ာက္ ေမးေစ့အထိ မ်က္ႏွာမွာ အနီ အစင္းေၾကာင္းႀကီးျဖစ္ဘူးတယ္။ မိုးသည္းသည္းထဲမွာ ကိုယ္စီ ထီးမေဆာင္းၾကဘဲ ဗိုလ္တေထာင္ဘုရားလမ္းမ အလယ္မွာ တစ္ေယာက္ေသာသူကို လက္ေဆာင္ ေပးဘူးတယ္။ ေႏွာင္းအတိတ္က ေအာက္ေမ့စရာ ျဖစ္ရပ္အေတာ္မ်ားမ်ားက မိုးသည္းထဲမွာပါ။

ထီးကို ေဆာင္သြားေလ့ သိပ္မရိွတဲ့ ကြၽန္ေတာ္ကို သူငယ္ခ်င္းေတြက အံၾသပါတယ္။ မိုးရြာၿပီး မိုးစဲတဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ လူေရွ႕သူေရွ႕ ထြက္စရာ အလုပ္ေတြ မရိွရင္ ကြၽန္ေတာ္ ထီးပါရင္ေတာင္ ထီးမေဆာင္းဘဲ မိုးေရထဲမွာ ေလွ်ာက္ေနေလ့ရိွပါတယ္။

Wednesday, July 11, 2007

Reborn new life

မနက္ အာရုဏ္ဦးမွာ မိုးသည္းသည္းမဲမဲ ရြာေနတာကို ႀကံဳဖူးၾကမွာပါ။ မိုးကလည္း တ၀ုန္းတဒိုင္းဒိုင္းနဲ႕ သည္းႀကီးမဲႀကီးရြာ၊ ေလေတြကလည္း တ၀ီွး၀ီွးနဲ႕ တိုက္၊ တစ္ေလာကလံုး မိုးသံ ေလသံေတြပဲ ႀကီးစိုး ေနတယ္။ သစ္ပင္ေတြဆိုလည္း မိုးနဲ႕ေလနဲ႕အတူ ဘယ္ညာ ေရွ႕ေနာက္ အရပ္မ်ိဳးစံုကို တိုးေ၀ွ႕ယိမ္းထိုး ေနၾကတယ္။ မိုးစက္ေတြ အိမ္ေခါင္မိုးေပၚ ေျမျပင္ေပၚ လမ္းေပၚကို တေျဖာက္ေျဖာက္နဲ႕ က်ေနတဲ့ အသံေတြကလည္း စည္းခ်က္ညီညီ ျဖစ္ေနၾကျပန္တယ္။

ဘယ္ေနရာ ၾကည္႕ၾကည္႕ ေလာကႀကီးတစ္ခုလံုး မိုးစက္ေတြၾကားကပဲ မႈန္ရီေ၀ ၀ိုးတစ္၀ါး မသဲမကြဲ ျမင္ေတြ႕ေနရတယ္။ ညဥ္႕နက္ပိုင္းထဲက ရြာေနတဲ့မိုးဆုိေတာ့ ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုလံုး အေအးဓါတ္က လႊမ္းၿခံဳေနျပန္ေရာ။ ဒီလိုအေျခအေနေတြကို ႀကံဳေနေတြ႕ေနရတဲ့ လူသားတစ္ဦးအဖို႕ အလႊမ္းဓါတ္က အေဆြးဓါတ္က ႀကီးစိုး အားပိုေနၾကမွာပါ။ အသည္းငယ္သူေတြအဖို႕ ေၾကာက္စိတ္ေလးေတြကလည္း ရင္ကုိ တိုးတိတ္စိုးထိတ္ေစမွာပါ။

အာရုဏ္ဦးကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး မနက္မိုးေသာက္ကို ေရာက္တဲ့အခ်ိန္ၾကေတာ့ မိုးေတြသည္းေနရာကေန တျဖည္းျဖည္း မိုးစဲသြားပါၿပီ။ မိုးစက္ေတြ ၾကားကေန အေရာင္အ၀ါေတြ အစံုအလင္နဲ႕ ထြက္ျပဴလာတဲ့ မိုးစဲေနကို ေတြ႕ျမင္ရလာပါၿပီ။ မိုးစက္ေလးေတြ ရီးေလးခို တြဲလြဲခိုေနတဲ့ သစ္ပင္ထိပ္ဖ်ားေလးေတြမွာ ထြန္းလင္းလာတဲ့ ေနေရာင္ျခည္ေၾကာင့္ အေရာင္ေတြ တလွ်ပ္လွ်ပ္ ေတာက္ပေနပါၿပီ။ လမ္းေပၚမွာ ျမက္ခင္းေပၚမွာ တင္က်န္ေနတဲ့ ေရေတြေပၚမွာ အရိပ္ထင္ေနတဲ့ ေနေရာင္ျခည္ေတြကလည္း အလွခ်င္း ၿပိဳင္ေနၾကျပန္တယ္။

ေအးခ်မ္းလြန္းေနတဲ့ ပါတ္၀န္းက်င္မွာ တျဖည္းျဖည္း အေႏြးဓါတ္ေတြ ေနရာယူ လႊမ္းၿခံဳလာပါၿပီ။ မႈန္ရီေ၀ ၀ိုးတ၀ါး အျမင္ေတြကေန အရာရာကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေတာက္ေတာက္ပပ ၾကည္ၾကည္လင္လင္ ျမင္ေတြ႕လာပါၿပီ။ ဒီလုိအေျခအေနေတြကို ႀကံဳေတြ႕လာရတဲ့ လူသားတစ္ဦးအဖို႕ အားအင္ေတြ ျပန္လည္ ျပည္႕၀လာသလို ခံစားရျပန္တယ္။ အရင္မိုးသည္းေနတုန္းက ရိွေနတဲ့ အားငယ္ စိတ္ေတြေနရာမွာ အားသစ္အင္သစ္ေတြ ၀င္လာသလို ခံစားမိတယ္။ ၿငိဳးႏြမ္းေနတဲ့ စိတ္ေတြကေန လန္းဆန္းတက္ၾကြတဲ့ စိတ္ေတြျဖစ္လာတယ္။ ေန႕သစ္တစ္ခုမွာ အတားအဆီး၊ အခက္အခဲမွန္သမွ်ကို ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားမယ္ဆိုတဲ့ ခြန္အားေတြကို ေမြးဖြားေစပါတယ္။

တကယ္တမ္းက်ေတာ့ သဘာ၀ေလာကႀကီးက ရသစံု အေရာင္စံု ခံစားခ်က္မ်ိဳးစံုကို ကြၽန္ေတာ္တို႕ကို ေပးစြမ္းေစႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

Tuesday, July 10, 2007

Lovely Breakfast

ေန႕ေတြ ညေျပာင္း..... ညေတြ ေန႕ေျပာင္းနဲ႕ တစ္ညကုန္ၿပီး တစ္မိုးေသာက္လာျပန္ၿပီ။ မိုးလင္းလာေတာ့ ထံုးစံအတိုင္း ၀မ္းကဟာ ဗိုက္ကဆာလာတာေပ့ါ။ ဒီမွာ မနက္စာဆိုတာႀကီးကို စားရတာ ၿငီးေငြ႕လာၿပီ။ ဒါေတာင္ ေရာက္တာ မၾကာေသးဘူးေနာ္။ ဒီကို ေရာက္ႏွင့္ေနတာ ၾကာလွေနၿပီဆိုတဲ့သူေတြကေတာ့ ၀ိုင္းၿပီး ေမတၱာပို႕ၾကမွာ ျမင္ေယာင္ပါေသးတယ္။

ရန္ကုန္မွာဆို မနက္မိုးေသာက္ အလင္းေရာက္လို႕ ဘာစားခ်င္သလဲ...... ႀကိဳက္တာစားလို႕ရေအာင္ အစံုအလင္ရိွေနတယ္။ အိမ္မ်က္ေစာင္းထိုးမွာ မုန္႕ဟင္းခါးနဲ႕အသုပ္စံု ေရာင္းတဲ့ဆိုင္ ရိွတယ္။ အဲဒီဆိုင္မွာ မုန္႕ဟင္းခါးေတာ့ မစားျဖစ္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ အုန္းႏို႕ေခါက္ဆြဲ႕ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလး စားျဖစ္တယ္။ အုန္းႏို႕ေခါက္ဆြဲကို ဘူးသီးေၾကာ္၊ ပဲေၾကာ္ ထည္႕၊ အခ်ဥ္မ်ားမ်ား ညစ္၊ ၾကက္သြန္စိမ္းေလး ထည္႕ၿပီး ေလြးလိုက္ရတာ အေတာ့္ကို ေကာင္းတာခင္ဗ်။ အသုပ္ဆိုရင္လည္း ၾကာဇံ ဒါမွမဟုတ္ ေခါက္ဆြဲသုပ္ကို မက်ည္းႏွစ္မ်ားမ်ား၊ အေၾကာ္ထည္႕ၿပီး စားရတာ ခ်ဥ္ၿပံဳးခ်ဥ္ၿပံဳးေလးပဲဗ်။ အသုပ္စားလိုက္ ဟင္းခါးေလး ေသာက္လိုက္နဲ႕ အဆင္ကိုေျပလို႕။

မုန္႕ဟင္းခါးစားခ်င္ရင္ေတာ့ လမ္းထိပ္ကိုထြက္ ေစ်းနားမွာ မုန္႕ဟင္းခါးဆိုင္ေတြ ရိွတယ္။ အဲဒီမွာ မုန္႕ဟင္းခါးကို အေၾကာ္နဲ႕ငရုတ္သီးမႈန္႕ေတြ ျဖဴးၿပီး အ၀အၿပဲ ရွဴးရွဴးရွဲရွဲ ေလြးလို႕ရတယ္ကြဲ႕။ အဲဒါေတြ စားရတာ ၿငီးေငြ႕သြားၿပီဆိုရင္ အိမ္နားက လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မွာ ဘာစားခ်င္လည္း သြားမွာလို႕ရတယ္ေလ။ အီၾကာေကြးကို ကြၽပ္ရြေနေအာင္ နီရဲေနေအာင္ ေၾကာ္ခိုင္းၿပီး လက္ဖက္ရည္နဲ႕ တို႕ၿပီးစားရတာ အေတာ္ေလးကို အရသာရိွတယ္ေနာ္။ တကြၽပ္ကြၽပ္နဲ႕ စားလို႕ေကာင္းပဲ။ သံုးခါကိုက္စာပဲရိွတဲ့ စမူစာေတြကိုလည္း အခ်ဥ္ရည္ေလးနဲ႕ စားလိုက္ရင္ ဗဲရီးဂြတ္ပဲဗ်။ ပလာတာကို အထဲမွာ ပဲမထည္႕ထားခိုင္းဘဲ ကြၽပ္ရြေနေအာင္ အလြတ္ေၾကာ္ၿပီးမွ ပဲကို ေဘးမွာပံုထားၿပီး ပလာတာနဲ႕ ညွပ္ညွပ္ၿပီး စားရတာလဲ စိမ့္ေနတာပဲေနာ္။

ေနာက္ၿပီးေတာ့ ထမင္းေၾကာ္ကို ဘဲဥခ်ဥ္ဟင္းေလးနဲ႕ ေလြးလိုက္ရရင္ မနက္စာက ေတာ္ေတာ္ေလးကို အဆင္ေျပသြားေတာ့တာပါပဲ။ တခါတေလက်ေတာ့လည္း လမ္းထိပ္က ကုလားမႀကီးဆီက တိုရွည္ကို သၾကားေလးနဲ႕စား ဒါမွမဟုတ္ ကီးမားတိုရွည္ကို ပူစီနံမ်ားမ်ား မဆလာမ်ားမ်ားထည္႕ၿပီး မနက္စာ လုပ္လိုက္ရင္လည္း ခံတြင္းေတြၿမိန္ေနျပန္ေရာ။

ေစ်းအေရွ႕နားက ရွမ္းေခါက္ဆြဲဆိုင္က ရွမ္းေခါက္ဆြဲသုပ္ေလးကို ရွမ္းခ်ဥ္ေလးနဲ႕ စားျဖစ္ရင္လည္း အေတာ္ကို စားေကာင္း ေသာက္ေကာင္းေလးပါပဲ။ ဟိုဟုိဒီဒီ ေလွ်ာက္ရင္းေစ်းထဲ ေရာက္သြားလို႕ရိွရင္ေတာ့ ေရႊထမင္း၊ ဆီထမင္း၊ ေကာက္ညွင္းျပန္ေပါင္း၊ ေကာက္ညွင္းငခ်ိတ္ကို ႏွမ္းေထာင္း မ်ားမ်ားေလးထည္႕ၿပီး ပဲျပဳတ္ေလးနဲ႕ မနက္စာ လုပ္လို႕ရေသးတယ္။

မနက္ေစာေစာထၿပီး ေရႊတိဂံုဘုရားကို လမ္းေလွ်ာက္ထြက္ ဘုရားဖူးျပန္လာရင္ ဒတ္ဖရင္ေဆးရံုေရွ႕က အာဆင္နယ္ဆိုတဲ့ ဆိုင္မွာ မလိုင္နဲ႕ နံျပား၊ အားလူးပူတီ၊ ေကာက္ညင္းထုပ္၊ နန္းႀကီးသုပ္ ႀကိဳက္တာ မွာစားလို႕ ရတယ္ခင္ဗ်။ အိမ္အနီးအနား တ၀ိုက္မွာ စားရတာ ၿငီးေငြ႕လာရင္လည္း သခင္ျမပန္းၿခံဘက္ကို စက္ဘီးေလး စီးၿပီးထြက္သြားလိုက္ရင္ လရိပ္၊ လပ္ကီးဆဲဗင္း စတဲ့ဆိုင္ေတြမွာ အစားအစာ အစံုအလင္ကို ရႏိုင္တယ္ေလ။ သီတာရံုဘက္မွာလည္း အိုင္တီဆိုတဲ့ ဆိုင္ကလည္း စံုစံုလင္လင္ တင္ထားတာဆိုေတာ့ တခါတေလ ေျခဦးလွည္႕မိပါတယ္။

အခုဒီမွာက တခါလာလည္း ေပါင္မုန္႕မီးကင္၊ ၾကက္ဥျပဳတ္၊ ဘီစကစ္၊ ကိတ္မုန္႕နဲ႕ကို လံုးလည္ခ်ာလည္ လိုက္ေနေတာ့တာပဲ။ မနက္စာကေတာ့ စားရတာ ခံတြင္းမၿမိန္ဘူးေလ။ အဆင္ကို မေျပပါဘူး။ တကယ္ပဲ လြမ္းမိပါတယ္ ရန္ကုန္က မနက္စာေလးေတြကို ...

Sunday, July 8, 2007

The New 7 Wonders

raeUu ay:wl*DEdkifiHrSm New 7 wonders udkaMunmoGm;cJhygw,f/ urÇmtESHUrSS tGefvdkif;ay:uae rJaygif; 100 Millions ausmf rJay;cJhMuygw,f/ 'D campaign tpDtpOfav;udk 2000 ckESpfrSm qGpfZmvefEdkifiHu pma&;q&m? &kyf&Sifxkwfvkyfol Bernard Weber u OD;aqmifNyD; pwifvIyf&Sm; cJhwmjzpfygw,f/ New 7 wonders awGuawmh ...
1. The Great Wall of China
2. Rome's Colosseum
3. India's Taj Mahal
4. Peru's Machu Picchu
5. Brazil's Statue of Christ Redeemer
6. Jordan's Petra
7. Mexico's Chichen Itza pyramid yJjzpfMuygw,f/

[dk;a&S;,cifu tHcsD;zG,f ckESpfck (The ancient list of the 7 World Wonders)udk bDpD 200 rSm  Philon u olwpfOD;wnf;taeeJU a&G;cs,fowfrSwfcJhwmyg/  The ancient list of the 7 World Wonders awGuawmh ...
1. the Lighthouse of Alexandria
2. the Temple of Artemis
3. the Statue of Zeus
4. the Colossus of Rhodes
5. the Hanging Gardens of Babylon
6. the Mausoleum of Halicarnassus
7. the Pyramids of Egypt yJjzpfMuygw,f/ tcktcsdefrSmawmh urÇmrSm tD*spfu yd&rpfawGyJ usef&dSygawmhw,f/

tck urÇmUtHcsD;zG,f topf 7 ckudkawmh wpfurÇmvHk; tESHUuae rJaygif; 100 Millions ausmf jzifh a&G;cs,fcJhwmyg/ t"du a&G;cs,foGm;cJhwJh tcsufawGuawmh b,favmuf twdkif;twmtxd symbolism jzpfovJ? b,favmuftxd cufcufcJcJ wnfaqmufcJh&ovJ tay:rlwnfNyD; a&G;cs,foGm;cJhwmyg/

The ancient list of the 7 World Wonders awGxJu wpfckwnf;aom usef&dSaewJh tD*spfu yd&rpfawG&JU taMumif;uawmh  ...

PYRAMIDS OF GIZA, EGYPT

The only surviving structures of the original seven wonders, the three pyramids were built as tombs for 4th dynasty pharaohs about 4,500 years ago. The largest of the three pyramids, the 452-foot-high Great Pyramid, was built for King Cheops. Nearby is the Great Sphinx, a limestone statue with the face of a man and the body of a lion.

tck topfa&G;cs,fxm;wJh New 7 wonders awG&JU tusOf;csKyfav;uawmh ...

GREAT WALL OF CHINA

The 4,160-mile barricade running from east to west in northern China is the longest man-made structure in the world. The fortification, which largely dates from the 7th through the 4th century B.C., was built to protect the dynasties from invasion by the Huns, Mongols, Turks and other nomadic tribes.

COLOSSEUM, ITALY

The giant amphitheater in Rome was inaugurated in A.D. 80 by the Emperor Titus in a ceremony of games lasting 100 days. The 50,000-seat Colosseum, which has influenced the design of modern sports stadiums, was an arena where thousands of gladiators dueled to the death and Christians were fed to the lions.

TAJ MAHAL, INDIA

The white marble-domed mausoleum in Agra was built by Mogul Emperor Shah Jahan between 1632 and 1654 for his favorite wife, Mumtaz Mahal, who died in childbirth. The complex - an example of Mughal architecture combining Indian, Persian, and Islamic styles - houses the graves of the emperor and his wife, as well as those of lesser royalty.

MACHU PICCHU, PERU

Built by the Incan Empire in the 15th century, the giant walls, palaces, temples and dwellings of the Machu Picchu sanctuary are perched in the clouds at 8,000 feet above sea level in the Andes mountains. It remains a mystery how the huge stones were moved into place for the construction of the remote city.

CHRIST THE REDEEMER STATUE, BRAZIL

The 125-foot-tall statue of Christ the Redeemer with outstretched arms overlooks Rio de Janeiro from atop Mt. Corcovado. The statue, which weighs more than 1,000 tons, was built by Polish-French sculptor Paul Landowski in pieces in France starting in 1926, then shipped to Brazil. The pieces were carried by cogwheel railway up the mountain for assembly. The statue was inaugurated in 1931.

PETRA, JORDAN

The ancient city of Petra in southwestern Jordan, built on a terrace around the Wadi Musa or Valley of Moses, was the capital of the Arab kingdom of the Nabateans. It also flourished under Roman rule after the Nabateans were defeated in A.D. 106. The city is famous for its water tunnels and numerous stone structures carved in rock, the most impressive of which is probably Ad-Dayr, an uncompleted tomb facade that served as a church during Byzantine times.

PYRAMID AT CHICHEN ITZA, MEXICO

This step-pyramid surmounted by a temple survives from a sacred site that was part of one of the greatest Mayan centers of Mexico's Yucatan peninsula. Built according to the solar calendar, it is placed so that shadows cast at the fall and spring equinoxes are said to look like a snake crawling down the steps, similar to the carved serpent at the top.


uRefawmf rJay;cJhwJh ckepfckxJu av;ckawmh New 7 wonders rSm pm&if;0ifoGm;ygNyD/ 'gayr,fh ,leufpudk&JU txdrf;trSwf vdk*dkjzpfwJh atoifu Acroplis &,f? acwfopfAdokum vuf&mrSm pHwif&avmufwJh qpf'eDu atmfy&ma[mufpf&,f? Cambodia u tefaum0yf ausmif;awmfBuD; a&G;cs,frcH&wmudkawmh pdwfraumif;jzpfrdygw,f/ uRefawmfwdkU jrefrmjynfu yk*H a&S;a[mif; ,Ofaus;rI e,fajru Zumwif tqifhrSmawmif rygbl;Asm/

Saturday, July 7, 2007

My World @ 07 07

၀၇ ၀၇ ျဖစ္တဲ့ကြၽန္ေတာ္အတြက္ ဒီကေန႕ ၀၇-၀၇-၀၇ ျဖစ္တဲ့ေန႕ပဲေလ။ ၀၇ ၀၇ နဲ႕ပါတ္သတ္ၿပီး ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားတဲ့ အတိတ္သမိုင္းေတြ... သာမာန္ရိုးရိုး ျဖစ္ရိုးျဖစ္စဥ္ေလးေတြ ေလာကႀကီးမွာ ရိွခဲ့ပါတယ္။ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္ႏူးစရာေတြ၊ ေလးစားဂုဏ္ယူစရာေတြ၊ ထူးေထြဆန္းျပားတာေတြ၊ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ခဲ့တဲ့ အရာေတြ၊ မြန္းက်ပ္နစ္မြန္းခဲ့ရတာေတြ၊ ေၾကကြဲဆို႕နစ္စရာေတြ သမိုင္းေန႕စြဲေတြမွာ အထင္ကရ ရိွေနမွာပါ။ ကြၽန္ေတာ္အတြက္ကေတာ့ ၀၇ ၀၇ဆိုတာ ကြၽန္ေတာ့္ကိုယ္ပိုင္ ဘ၀ေလးထဲက အေမေန႕ေပါ့ဗ်ာ။ အေမမ်ားေန႕ မဟုတ္ဘူးေနာ္။ အေမေန႕ပါပဲ။

ဒီေန႕ ဒီအခ်ိန္မွာ အေမ ကြၽန္ေတာ္ကို ေမြးဖြါးခဲ့တယ္။ သားဦးမို႕လို႕ ေမြးရခက္တယ္ဆိုတာ သိၾကမွာပါ။ ကြၽန္ေတာ္ကို ေမြးတုန္းကဆို ေတာ္ေတာ္ေလး ခက္ခဲခဲ့ပါတယ္။ ေဆးရံုမွာ ေမြးမလိုလို ဗိုက္နာခဲ့ၿပီးမွ ငါးရက္ေလာက္ၾကာမွ ေမြးခဲ့တာေလ။ ႏွစ္ဘက္စလံုးက အဖိုးေတြဆိုရင္ ကေလး အသက္မရရင္ေနေပေစ့ လူႀကီးအသက္ပဲ လိုခ်င္တယ္ဆိုတဲ့ အထိေတာင္ ေမြးရဖြားရခက္ေစခဲ့တဲ့ ကြၽန္ေတာ္ပါ။ ဒါေပမယ့္ အေမက အခက္အခဲေတြ ပင္ပန္းမႈေတြကို ႀကံႀကံခိုင္ရင္ဆိုင္ၿပီး ဇြဲမေလွ်ာ့ဘဲ ကြၽန္ေတာ္ကို သဘာ၀အတိုင္း ေမြးခဲ့ပါတယ္။ ဇူလိုင္လရဲ႕ အိပ္မက္ေလးတစ္ခု တကယ္အမွန္ျဖစ္လာၿပီေပါ့ေနာ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္ ဇူလိုင္အိပ္မက္ ၀၇ ၀၇ ကို ဂုဏ္ယူစြာနဲ႕ပဲ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရလိုက္ပါတယ္။ ေရွ႕မွီေနာက္မွီ လူႀကီးသူမတစ္ခ်ိဳ႕က ေျပာတယ္ ေက်ာင္းသားေသလို႕ လူျပန္၀င္စားတယ္ ထင္တယ္တဲ့။ ကြၽန္ေတာ့္ကိုယ္မွာလည္း ေမြးရာပါ အမွတ္ေတြက ေနရာအႏံွ႕မွာ ပါလာေသးတယ္ေလ။ အဲဒါဆိုရင္လည္း လူ႕ဘ၀ကို တစ္ခါျပန္လာခြင့္ ရတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ အေမ။ အေမေမြးရက်ိဳးနပ္တဲ့ သားတစ္ေယာက္ျဖစ္ေအာင္ ကြၽန္ေတာ္ ဆက္လက္ ႀကိဳးစားေနမွာပါအေမ။

အခုဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္ ေမြးေန႕ တစ္ေခါက္ျပန္ေရာက္လာျပန္ၿပီေပါ့ေနာ္။ ဒီေမြးေန႕ေလးက တစ္သက္မွာ တစ္ခါပဲ ႀကံဳႏိုင္တဲ့ ေမြးေန႕ေလးပါ။ ေမြးေန႕အထိမ္းအမွတ္နဲ႕ ကြၽန္ေတာ္ ေသြးဘဏ္မွာ ေသြးသြားလွဴဖို႕ စီစဥ္ထားပါတယ္။ ျမင့္ျမတ္တဲ့ အလွဴဒါနျဖစ္တဲ့ ေသြးလွဴဒါန္းမႈေလးနဲ႕ အေမ့ေက်းဇူးကို ဆပ္လိုက္ပါရေစ။ ေမြးေက်းဇူးေတြနဲ႕ ႏိႈင္းယွဥ္လိုက္ရင္ ကြၽန္ေတာ္ဆပ္တဲ့ေက်းဇူးေတြက ဘာမွ်မေျပာပေလာက္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ႏိုင္သေလာက္ေလးေတာ့ ဆပ္ေနပါရေစ အေမ။ အေမတစ္ေယာက္ စိတ္ခ်မ္းသာ ကိုယ္က်န္းမာၿပီး ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစဗ်ာ။

အေမ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ္ အင္တာနက္က ရွာေတြ႕ထားတာေလး ဒီေန႕ဒီအခ်ိန္အခါမွာ အမွတ္တရအျဖစ္ တင္လိုက္ပါရေစ။


MOTHER

"M" is for the million things she gave me,
"O" means only that she's growing old,
"T" is for the tears she shed to save me,
"H" is for her heart of purest gold;
"E" is for her eyes,with love-light shining,
"R" means right, and right she'll always be.

Put them all together,they spell "MOTHER,"
A word that means the world to me.

Howard Johnson

The New 7 Wonders 070707

r*Fvmyg/
'DuaeUu 7-7-2007 yg/ wpfoufrSm wpfcgyJBuHKwwf&wJh tcsdeftcgrsdK;av;udk uRefawmfwdkUawG tckBuHKcJh&NyDav/ 'DaeU'Dtcsdeftcgvdk 07-07-07 jzpfzdkUqdkwm aemufxyfESpfaygif;wpf&m 2107 ckESpfusrS xyfrHqHkawGU&rSmqdkawmh uRefawmftaeeJU xyfrH BuHKqHkzdkUqdkwm uHaouHr ajymEdkif& avmufatmif rusdrf;aobl;av/ tJ'gaMumifh wpfoufrSm wpfcgwm BuHKawGUEdkifw,fvdkU ajymrdwm uRefawmf rvGefbl;vdkU qdkEdkifygw,faemf/

BuHKawmihfBuHKcJ 'DvdktcsdeftcgtwGuf
urÇmwpf0Srf;rSmawmh xll;xl;jcm;jcm; tpDtpOfawG? aysmfyGJ&TifyGJawGudk usif;yzdkU pDpOfxm;MurSmyg/ tJ'DtpDtpOfawGxJu uRefawmf &ifckefpdwf0ifpm;wJh tpDtpOfwpfckuawmh New 7 Wonders aMunmr,fh tpDtpOfyg/ qGpfZmvefEdkifiH New 7 Wonders tzGJUu07-07-07 rSm urÇmtHzG,f topftjzpf a&G;cs,fcHxm;&wJh ae&m-ckepfckudk ay:wl*DEdkifiH vpfpbGef;NrdKUrSm aMunmrSmyg/ (The New 7 Wonders of the World will be announced during the OfficialDeclaration ceremony in Lisbon, Portugal on Saturday, July 7, 2007 -07.07.07.) ay:wl*DEdkifiHu Zumwif a&G;cs,fvsmxm;wJh tHzG,fpm&if;xJrSm rygwJhtwGuf qkaMunmr,fh Mum;aeEdkifiHtaeeJU a&G;cs,fcH&wmyg/

a&G;cs,fzdkU vsmxm;wJh pm&if;xJrSm -
1. The Acroplis of Athens (450-330 B.C) Athens, Greece 2. Alhambra (12th century) Granada, Spain 3. Angkor (12th century) Cambodia 4. The Pyramid at Chichén Itzá (before 800 A.D.) Yucatan Peninsula, Mexico 5. Christ Redeemer (1931) Rio de Janeiro, Brazil 6. The Roman Colosseum (70 - 82 A.D.) Rome, Italy 7. Statues of Easter Island (10th - 16th Century) Easter Island, Chile 8. The Eiffel Tower (1887 - 89) Paris, France 9. The Great Wall of China (220 B.C and 1368 - 1644 A.D.) China 10. The Hagia Sophia (532 - 537 A.D.) Istanbul, Turkey 11. Kiyomizu Temple (749 - 1855) Kyoto, Japan 12. The Kremlin and Red Square (1156 - 1850) Moscow, Russia 13. Machu Picchu (1460-1470), Peru 14. Neuschwanstein Castle (1869 -1884) Schwangau, Germany 15. Petra (9 B.C. - 40 A.D.), Jordan 16. The Pyramids of Giza (2600 - 2500 B.C), Egypt 17. The Statue of Liberty (1886) New York City, U.S.A. 18. Stonehenge (3000 B.C. - 1600 B.C.) Amesbury, United Kingdom 19. Sydney Opera House (1954 - 73) Sydney, Australia 20. The Taj Mahal (1630 A.D.) Agra, India 21. Timbuktu (12th century) Mali pwmawG yg0ifygw,f/

rJay; a&G;cs,f&rSmu ckepfckyJ jzpfawmh rJay;&wmawmif tm;rvdk tm;r&jzpfrdw,f/ uRefawmfwdkU jrefrmEdkifiHu ajymifajrmufwJhAdokum tEkynmvuf&mawG xHkrGrf;xm;wJh a&S;a[mif;bk&m;awG vufndK;xdk;rvGJ wnf&dSaewJh yk*Ha&S;a[mif;e,fajr ygrvmwmudkawmh qdkUepfaMuuGJcHpm;rdygw,f/ uRefawmhf pdwfxJrSmuawmh
pGJaqmifrI aumif;vGef;wJh urÇmtHzG,fawGu ckepfckru &dSaecJhygw,f/ 'geJUyJ rJaMunmr,fh 07-07-07 eJU 21&uftvdk 15.6.2007rSm uRefawmfpdwfBudKuf tHzG,f ckepfckudk wpfoufrSm wpfcgyJBuHK&wJh ordkif;0ifr,fh tcGifhta&;taeeJU urÇmol urÇmom;wpfOD; taeeJU rJay;a&G;cs,fcJhygw,f/ 'gayr,fh uRefawmfpdwfBudKuf a&G;xm;wJhtHzG,fawGu tjcm;olawGeJU tBudKufcsif; wlcsifrS wlMurSmyg/ vlwpfudk,f tBudKufwpfrsdK;yJav/

uRefawmf &ifckefoHxyfwljyKNyD; a&G;cs,fcJhwJh tHzG,f ckepfcku atmufu pm&if;rSm pkpnf;azmfjyxm;wmawGygyJ/
1. The Acroplis of Athens (450-330 B.C) Athens, Greece 2. Angkor (12th century) Cambodia 3. The Roman Colosseum (70 - 82 A.D.) Rome, Italy 4. The Great Wall of China (220 B.C and 1368 - 1644 A.D.) China
5. Petra (9 B.C. - 40 A.D.), Jordan
6. Sydney Opera House (1954 - 73) Sydney, Australia 7. The Taj Mahal (1630 A.D.) Agra, India

1. The Acroplis of Athens (450-330 B.C) Athens, Greece


Built atop what is known as the “Sacred Rock” of Athens, the Acropolis was to radiate power and protection for its citizens. The temples of the Acropolis have become the some of most famous architectural landmarks of ancient and modern history.

2. Angkor (12th century) Cambodia


Angkor is the most important monument of the south-east Asian Khmer Empire and the world’s largest sacred temple. Built during the reign of King Suryavaman, at the beginning of the 12th century, Angkor is noted for its intricate ornamentation and striking beauty.

3. The Roman Colosseum (70 - 82 A.D.) Rome, Italy


This great amphitheater in the centre of Rome was built to give favors to successful legionnaires and to celebrate the glory of the Roman Empire. Its design concept still stands to this very day, and virtually every modern sports stadium some 2,000 years later still bears the irresistible imprint of the Colosseum's original design.

4. The Great Wall of China (220 B.C and 1368 - 1644 A.D.) China


The Great Wall of China was built to link existing fortifications into a united defense system and better keep invading Mongol tribes out of China. It is the largest man-made monument ever to have been built and it is disputed that it is the only one visible from space.

5. Petra (9 B.C. - 40 A.D.), Jordan


On the edge of the Arabian Desert, Petra was the glittering capital of the Nabataean empire of King Aretas IV (9 B.C. to 40 A.D.). Masters of water technology, the Nabataeans provided their city with great tunnel constructions and water chambers. A theater, modelled on Greek-Roman prototypes, had space for an audience of 4,000.
6. Sydney Opera House (1954 - 73) Sydney, Australia


When the Sydney Opera House was finished in 1973, this landmark building - in the true sense of the expression, - put the whole continent of Australia on the world map. This building does not imitate or reflect what we generally imagine an opera house might look like, indeed, it is a completely abstract interpretation.

7. The Taj Mahal (1630 A.D.) Agra, India


This immense mausoleum was built on the orders of Shah Jahan, the fifth Muslim Mogul emperor, to honor the memory of his beloved late wife. Built out of white marble and standing in formally laid-out walled gardens, the Taj Mahal is regarded as the most perfect jewel of Muslim art in India.

uRefawmftaeeJU tHzG,f ckepfckudk rJay;a&G;cs,fcJhwJh t"du tcsufawGuawmh
for the Acropolis, because it is a great symbol of - Civilization & Democracy!
for Angkor, because it is a great symbol of - Beauty & Sanctity!
for the Colosseum, because it is now a symbol of - Joy & Suffering!
for the Great Wall of China, because it is incredible proof of - Perseverance & Persistence!
for Petra, as it is a great symbol of - Engineering & Protection!
for the Sydney Opera House, because it reflects - Abstraction & Creativity!
for the Taj Mahal, the greatest symbol of
- Love & Passion!
aMumifhyJ jzpfygw,f/
07-07-07 &JU rsm;rMumrDaom tcsdeftawmtwGif;rSmyJ urÇmhtHcsD;zG,f topf ckepfck&JU pm&if;udk ay:wl*DEdkifiHrSm xkwfjyefaMunmawmhrSmyg/ b,fEdkifiH&JUtHzG,fu urÇmh tHcsD;zG,f topfckepfck&JU pm&if;udk 0ifvmrvJqdkwmudk &ifckefpGmeJU apmifhpm;MunfUMuwmayghAsm/ udk,fxifxm;rSef;xmwmawG jzpfrvm&if ta&G;rcH&&ifvnf; 07-07-07rSm aysmfaysmfyg;yg;av;yJayghaemf/


Credit to- http://www.new7wonders.com