.:: Download Myanmar Font (WinKalaw New Version) HERE ::.

Sunday, August 5, 2007

Friendship Day


Mo*kwfv&JU yxrOD;qHk;tygwf we*FaEGaeU[m Friendship Day yg/ 'DESpf 2007 twGufqdk Mo*kwfv 5 &ufaeUyg/ tJ'DaeUrSm udk,f&JU cifrif&wJh oli,fcsif;rdwfaqGawGeJU awGUMuqHkMu pum;vufpHk ajymMu&if; tJ'DaeUudk aysmfaysmfyg;yg; &,f&,farmarm jzwfoef;ukefqHk; MunfEl;MuwmayghAsm/

Friendship Day &JU ordkif;aMumif;av;udk jyefMunfUr,fqdk&if tJ'DaeUudk tar&duefEdkifiHu pwif jyKvkyfcJhwmyg/ jzwfoef;cJhwJh b0wavQmufvHk;rSm ta&;ygwJhae&mrSm tNrJ&dSaecJhwJh tzdk;wef rdwfaqG oli,fcsif;aumif;awGtwGuf owfowfrSwfrSwf &ufuav;wpfck owfrSwf*kPfjyKzdkU pOf;pm;rdcJh&muae pwifcJhygw,f/ 1935 rSm tar&duef uGef*&uf (The United States Congress) Mo*kwfv&JU yxrOD;qHk;tygwf we*FaEGaeU (the first Sunday in August) udk National Friendship Day tjzpf w&m;0ifaMunmcJhygw,f/ tJ'Duwnf;u pwifNyD; ESpfpOfusif;ycJhwm ,cktcsdeftxdygyJ/ cspfp&maumif;wJh tavhtxav;wpfck txdrf;trSwfyGJwpfck tjzpftaeeJU vlawGMum;rSm txl;a&yef;pm; xif&Sm;vmcJhygw,f/

tar&dum;rSm txl;xif&Sm;NyD; atmifjrifvmwJh Friendship Day udk tjcm;EdkifiHrsm;uyg aumfyDul; arG;pm;,lNyD; usif;yvmcJhMujyefygw,f/ 'DtcsdefrSmawmh ta&SUawmiftm&Su EdkifiHawG tygt0if wpfurÇmvHk;tESHUu EdkifiHtawmfrsm;rsm;rSm pdwfyg0ifpm;pGm vufcHusif;yaeMuygNyD/ 1997 rSm United Nation u Winnie - the Pooh t&kyfav;awGudk the world's Ambassador of Friendship tjzpf owfrSwfay;cJhygw,f/

tar&duefEdkifiHu pwifowfrSwfcJhwJh Friendship Day vdk wjcm;EdkifiHrsm;&JU "avhxHk;wrf; tpOftvmawGt& oD;jcm; owfrSwfxm;wJh Friendship Day aeU&ufav;awGvnf; &dSMuygao;w,f/ tJ'gawGu ...
* Women's Friendship Day is on the third Sunday in August

* International Friendship Month is February

* Old Friends, New Friends Week is the third week of May


tJ'DaeUrSm udk,fcspfcif&wJh rdwfaqG oli,fcsif;awGudk trSwfw& vufaqmifav;awG ay;Muygw,f/ vufaqmifav;awGu aps;BuD;BuD; wefzdk;&dS&dS vufaqmifawG jzpfzdkUrvdkygbl;/ t"du uawmh vufaqmifav;awGu udk,f&JU cifrifaEG;axG;rI cspfcif&if;ESD;rIawGudk azmfMuL;EdkifzdkUyJ vdkygw,f/  trsm;pkay;wJh vufaqmifav;awGu Friendship Bands, Flowers, Show Pieces, Chocolates, Soft Toys, Photo Frames and Photo Albums, Books, CDs and Stationery awGyg/ tJ'D trSwfw& vufaqmifav;awGu cspfp&maumif;NyD; trSwfw&vnf; jzpfapygw,f/ aps;vnf; rBuD;Muygbl;/

Friendship Quotes tcsdKUudk wygwnf; 'Dae&mrSm azmfjyvdkufcsifygw,f/ zwfMunfUapcsifvdkUyg/ cHpm;MunfUMuyg/

"Your friend is the man who knows all about you, and still likes you."
Friendship Day Quotes by: Elbert Hubard

"True friendship is like sound health; the value of it is seldom known until it be lost."
Friendship Day Quotes by: Charles Caleb Colton

"My friends are my estate."
Friendship Day Quotes by: Emily Dickinson

"A friend is someone who is there for you when he'd rather be anywhere else."
Friendship Day Quotes by: Len Wein

"Don't walk in front of me, I may not follow.
Don't walk behind me, I may not lead.
Walk beside me and be my friend."
Friendship Day Quotes by: Albert Camus (also attributed to Maimonidies).

"It takes a long time to grow an old friend."
Friendship Day Quotes by: John Leonard

"I get by with a little help from my friends."
Friendship Day Quotes by: John Lennon

"I might give my life for my friend, but he had better not ask me to do up a parcel."
Friendship Day Quotes by: Logan Pearsall Smith

"The better part of one's life consists of his friendships."
Friendship Day Quotes by: Abraham Lincoln

"To be depressed is to be lonely; to have a friend is to be happy..."
Friendship Day Quotes by: Guido

uJ ... 'DaeUrSm uRefawmfwdkUa&m uRefawmfwdkU cspfcif&wJh oli,fcsif;aumif; rdwfaqGawGtwGuf trSwfw& wpfckckawmh vkyfay;vdkufMu&atmifAsm/ vkyfay;oifhygw,faemh/

uRefawmf cspfcifjrwfEdk;&ygaom cspfoli,fcsif; rdwfaqGrsm;twGuf 'DydkUpfudk
Friendship Day trSwfw& wpfcktaeeJU Blog rSm wifay;vdkufygw,f cifAsm/

2 comments:

naylinn said...

အရမ္းေကာင္းမြန္တဲ့ အေတြးနဲ႕ အေရးပါပဲ။
ဒီလို ခင္မင္ႀကရတာ ေပ်ာ္စရာေကာင္းပါတယ္။

မိုးကုတ္မီဒီယာ said...

Great Day.. I didn't known this day. Thankz..
TharPhyu