.:: Download Myanmar Font (WinKalaw New Version) HERE ::.

Monday, October 15, 2007

For my friend

သူငယ္ခ်င္းအတြက္

ကေလးမ်ား အားလံုးလဲ
စာသင္မယ့္ ဆရာကို ေမွ်ာ္ေနတယ္
အုိး ... စာသင္ခံုေတြလည္း
ဖရိုဖရဲ ပိုးစားျခကိုက္နဲ႕။
ေခါင္းေလာင္းႀကီးလည္း အိပ္ေပ်ာ္ေနဆဲ
အသံမျမည္ႏိုင္ရွာတယ္
အိုး ... စာအံသံေတြ ၾကားခ်င္ပါတယ္
ကြက္လပ္ျဖည္႕လိုက္ေပါ့ကြယ္။

ေက်းလက္က ဆရာသူငယ္ခ်င္းေရ
ေခါင္းေလာင္းႀကီး အသံေတြ ခ်ိဳျမမယ္ ...
အားလံုးအတြက္ တာ၀န္ေတြ ထမ္းေဆာင္တဲ့
မင္းအတြက္ ဒို႕ ဂုဏ္ယူလိုက္ပါတယ္။

ေဆးေပးခန္းထဲ ပင့္ကူေတြလဲ
အခိုင္အမာ အိမ္ယာဖြဲ႕
အိုး ... လူနာကုတင္ေတြလည္း
ဖရိုဖရဲ ပိုးစားျခကိုက္နဲ႕။
ဆင္းရဲလြန္းတဲ့ ဘ၀အတြက္
တကယ္ပဲ ခ်ဴခ်ာေနရွာတဲ့
လူေတြအကုန္ က်န္းမာေရးအတြက္
ကြက္လပ္ျဖည္႕လိုက္ေပါ့ကြယ္။

ေက်းလက္က ေဒါက္တာသူငယ္ခ်င္းေရ
စိတ္ဓါတ္ကေလး ျဖဴစင္သန္႕ရွင္းတယ္ ...
အားလံုးအတြက္ တာ၀န္ေတြ ထမ္းေဆာင္တဲ့
မင္းအတြက္ ဒို႕ ဂုဏ္ယူလိုက္ပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ္ အႀကိဳက္ဆံုး အဆိုေတာ္ ျဖစ္တဲ့ ကုိငွက္ႀကီး (ခ) ထူးအိမ္သင္ရဲ႕ သီခ်င္းေလးတစ္ပုဒ္ပါ။ ေတးေရးကလည္း ထူးအိမ္သင္ ေရးတာပဲလို႕ ထင္ရပါတယ္။ သီခ်င္းေလးက အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ ေက်းလက္ေတြမွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ သူငယ္ခ်င္း ေက်ာင္းဆရာနဲ႕ ေဒါက္တာေတြကို ဂုဏ္ယူတဲ့အေၾကာင္း ေရးဖြဲ႕ထားတာပါ။ အဲဒီလိုမ်ိဳး ကြက္လပ္ျဖည္႕တယ္ ဆိုတာ တကယ္ေတာ့ မလြယ္ဘူး ခင္ဗ်။ ပီတိကိုစား အားရိွတယ္ဆိုတာ တကယ္လုပ္ၾကည္႕ရင္ မလြယ္ဘူး ဆိုတာ သိလာပါမယ္။ ကြက္လပ္ျဖည္႕ေနေပမယ့္ အခန္႕မသင့္ရင္ ကိုယ္တိုင္ ကြက္လပ္ျဖစ္သြားရတယ္။ ဆရာ၀န္လည္း ဆရာ၀န္ အေလွ်ာက္၊ ေက်ာင္းဆရာလည္း ေက်ာင္းဆရာ အေလွ်ာက္ ႏိုင္ငံတာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ေနေပမယ့္ မလိုတမာ ခြၽန္တြန္းေတြနဲ႕ ေတြ႕ရင္ အခြၽန္နဲ႕ မခံရတယ္။ ဘ၀ေတြ ပ်က္ရတယ္။

တခါတေလ စဥ္းစားမိတယ္။ ကိုလိုနီေခတ္က အလိုေတာ္ရိေတြ ဆိုတာ ဘြဲ႕တံဆိပ္ ဂုဏ္ထူးေတြ ရလို႕ ခြၽန္တြန္းလုပ္ၾကတာပါလို႕။ အခုေခတ္ႀကီးမွာ ကိုယ့္ျမန္မာႏိုင္ငံသားခ်င္းကို ဘာအက်ိဳးေတြ ေမွ်ာ္ကိုးၿပီး မလိုတမာ ဂုန္းတိုက္ သတင္းေပးေတြ လုပ္ေနၾကတာလဲ။ ဘာေတြ ရလာလို႕လဲ။ ၀ဋ္ဆိုတာ လည္တတ္တယ္ဆိုတာ မသိတာလား။ သိရဲ႕သားနဲ႕ မိုက္ေနၾကတာလား။ ကြက္လပ္ျဖည္႕ေနတဲ့သူေတြကို ဂုဏ္ယူ မေနပဲ ခြၽန္တြန္း ဂုန္းတိုက္ေနၾကတာ မနာလိုတာလား။ လူမႈေရးလုပ္လို႕ ေက်ာ္ေစာလာတာကို မရႈစိမ့္တာလား။ လူမႈေရးအလုပ္ေတြကို လုပ္ႏိုင္ရင္လည္း လုပ္ၾကပါ။ မလုပ္ရဘူးလို႕ မေျပာပါဘူး။ မကူညီရင္လည္း ေနပါ။ အျပစ္မရွာၾကပါနဲ႕ဗ်ာ။ မေႏွာင့္ယွက္ၾကပါနဲ႕ဗ်ာ။

ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ျမန္မာျပည္သူ အားလံုးအတြက္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့၊ စိတ္ဓါတ္ျဖဴစင္ သန္႕ရွင္းတဲ့ ကြၽန္ေတာ့္ သူငယ္ခ်င္း လူမႈကရုဏာရွင္ေတြကို ဂုဏ္ယူမိပါတယ္ဗ်ာ။

4 comments:

Khunmyahlaing said...

အင္း လူၾကားထဲ မထြက္ဘဲ အိမ္ထဲေနရင္း ေက်ာ္ေစာ စရာလဲ မရွိတဲ့ ကိုယ့္အခ်ိန္ေလး ကိုယ္ဖဲ့ ေပး ၿပီး ကိုယ့္ထမင္း ကိုယ္စားၿပီး စာေရးတဲ့ ဘေလာ့ဂါေတာင္ ေခ်ာက္ခ်ခံရေသးေတာ့ ေအာ္.. အသင္ ေလာက လို႕ပဲ ဖာတစ္လံုး ေခါင္းက်ားလို ေအာ္လုိက္ခ်င္တာပဲ

Myanmar said...

ေ၀းရပ္ က ဇူလိုင္သူငယ္ခ်င္းရယ္
စိတ္ဓါတ္က ျဖဴစင္သန႔္ရွင္းတယ္
အားလံုးအတြက္ တာ၀န္ေတြ ထမ္းေဆာင္တဲ႔
မင္းေလး အတြက္ ဒို႔ ဂုဏ္ယူလိုက္ပါတယ္

chaos said...

အခုေခတ္မွာ
အဲ႔လိုလူမ်ိဳးေတြ ရွားသြားၿပီေနာ္

Angel Lay said...

'DoDcsif;av;udk i,fi,fwkef;uwnf;u em;axmifzl;ygw,f/ udk,fwwfwJhynmeJU wdkif;jynfudk tvkyftauR;jyKr,fqdkNyD;awmhvnf; pdwful;,OfcJhzl;w,f/ q,fwef;atmif&if udk,f0goemrygayr,fh rdbawGoabmus aq;ausmif;wufr,fayghaemf/ tJ'DrSmyJ tazu FRC uaeEdkifiHom;avQmufxm;wmukd csray;yJeJUtcsdefawGMumaecJhw,f/ udk,fhtrSwfu aq;ausmif;rDawmh avQmufMunfhw,f/ toem;cHpmawGwifNyD;awmhvnf; q&m0efjzpf&if aus;vufawGrSm wm0efxrf;aqmifNyD; tusdK;jyKyghr,fvdkUvnf; uwday;ygw,f/ 'gayr,fh r&cJhygbl;/ rdbawGuawmh t&rf;0rf;enf;Muwmaygh/ udk,fhuawmh xHk;pHtwdkif; E ar*sm,lNyD; aemufqHk; EdkifiHjcm;yJxGufvmjzpfwmygyJ/ &ifzGifhvdkufwm enf;enf;&SnfoGm;w,f/ bmyJjzpfjzpf 'DoDcsif;pmom;av;udk jyefawGU&vdkU aus;Zl;wifygw,faemf/